Aankondiging van een opdracht

Advies en begeleiding bij kwaliteitsvol renoveren

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Contactpunt Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer
STJUROVOP
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax
+32 92667379
Hoofdadres
http://www.stad.gent
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
https://eten.publicprocurement.be
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wetstraat 51
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
e.proc@publicprocurement.be
Fax
-
Hoofdadres
https://eten.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Advies en begeleiding bij kwaliteitsvol renoveren

Referentienummer:   HUI/2017/001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE234 - Arr. Gent

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De uit te voeren diensten betreffen: het verstrekken van advies en begeleiding aan verschillende doelgroepen in Gent bij de renovatie van hun woning.
De opdracht bestaat uit twee deelopdrachten, die gelijktijdig lopen, met een verschillende doelgroep. Per deelopdracht zullen verschillende bestellingen worden gegeven – telkens voor een welbepaalde klant, met betrekking tot een welbepaald pand.
Door gebrek aan kennis, uit schrik voor de rompslomp of door een hogere leeftijd stellen vele eigenaars (eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, kotbazen, ...) renovatieplannen uit hoewel ze er soms wel de financiële middelen voor hebben. Deze eigenaars zijn te activeren door hen het praktische werk (deels) uit handen te nemen. Anderen, met beperkte middelen, willen net weten welke investering de meest efficiënte is, rekening houdend met het beschikbare budget, de gewenste woonkwaliteit en de mogelijke energiewinst. Sommige eigenaars zijn reeds geholpen met eenvoudig bouwadvies, al dan niet ter plaatse (bvb. welke werken zijn het meest dringend, wat is mogelijk voor het beschikbare budget, is de dakgoot écht aan vervanging toe, ...). Anderen hebben naast het advies ook nood aan verdere begeleiding: welke aannemers moeten er gecontacteerd worden, welke is de meest voordelige offerte, zijn de werken goed uitgevoerd, eventuele nazorg, ... . Velen hebben ook vragen rond de financiële hefbomen waarop ze al dan niet een beroep kunnen doen. Het verstrekken van advies en begeleiding bij kwaliteitsvol wonen en renoveren aan verschillende doelgroepen in Gent, zoals in voorliggend bestek beschreven wordt, komt aan al deze noden tegemoet.
De advisering/

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit mondelinge presentatie plan van aanpak  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-04-2018

Einde:   30-06-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De nodige documenten met betrekking tot de identiteit, studie, beroepskwalificaties (CV met diploma en werkervaring) van alle personen die zullen worden belast met de uitvoering van de opdracht (zowel uitvoerders als vervanger(s)). Minimale vereisten: Het team met in te zetten renovatiebegeleiders moet bestaan uit (1) minstens twee personen met het diploma (ir-)arch of ing bouwkunde ( één voor elke deelopdracht ) (2) minstens 1 persoon met minimaal 5 jaar relevante ervaring in het meevolgen en begeleiden van bouwdossiers.
Uit deze documenten dient te blijken dat:
- Dat het team technisch onderlegd is op het vlak van kwaliteitsvol en energiezuinig wonen, bouwen en renoveren en op de hoogte is van alle toepasselijke reglementen, en zo mogelijk ook op vlak van beschikbare subsidies, premies (hiervoor kan naar de Woonwinkel worden doorverwezen) en belastingverminderingen.
- Dat het team ervaring heeft met het verlenen van advies en het begeleiden bij ingrepen voor kwaliteitsvol, betaalbaar en energiezuinig wonen, bouwen en renoveren;
- Dat het team voeling en ervaring heeft met uiteenlopende doelgroepen zoals kwetsbare gezinnen, verhuurders, kotbazen, noodkopers, ... en met hen op passende wijze in overleg gaat;
- Dat hij/zij een correcte inschatting kan maken van het budget dat nodig is om de werken uit te voeren;
- Wat is de specialiteit van de organisatie waarvoor de inschrijver staat
Ook de eventuele onderaannemers die met een deel van de opdracht zouden worden belast, dienen duidelijk in deze documenten naar voor te komen.
Ervaring inzake communicatie:
De dienstverlener dient een motivatienota in, waaruit blijkt
- Dat hij/zij in staat is correct en – voor de doelgroep – op een toegankelijke en verstaanbare wijze te communiceren;
- Dat hij/zij de eigenaar op gepaste wijze kan motiveren om de meest dringende werken eerst uit te voeren;
Het aantonen van ervaring met kwetsbare doelgroepen kan op velerlei manieren gebeuren, en kan buiten de werksfeer vallen.
Referenties van minstens 3 relevante door de inschrijver uitgevoerde opdrachten of initiatieven in de voorbije 3 jaar. De relevantie kan op verschillende manieren aangetoond worden, en kan slaan op het soort begeleiding, de doelgroep, de goede financiële inschatting van een project. - Minstens 1 referentie heeft betrekking op het integraal begeleiden van een kwetsbaar gezin binnen de private woningmarkt bij renovatiewerken. - Minstens 1 referentie heeft betrekking op het intensief begeleiden van een integraal renovatietraject (zie de omschrijving in de Technische Bepalingen van de opdracht)van een (rij)woning Voor elke referentie – bij voorkeur vergezeld door een bewijs van goede uitvoering, afgeleverd door de opdrachtgever - worden minstens volgende zaken vermeld (maximum 2 A4-pagina’s per referentie):
- de aard van de opdracht en het resultaat ervan
- de uitvoeringsdata
- de totale kostprijs
- de opdrachtgever
- beschrijving van het dossier
- op welke wijze werd in dit dossier extra ingezet op ontzorging (op welke wijze en waar heeft de inschrijver hier het verschil gemaakt)
- indien van toepassing: op welke wijze dit dossier/deze bouwheer anders was dan(in) een doorsnee verbouwingsdossier en hoe de inschrijver hiermee is omgegaan;
- kadert dit dossier al dan niet in een groter geheel/project, en zo ja welk;

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-02-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   13-06-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   13-02-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

Plaats:   AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Opgelet!
Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.
Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten’ en de functie ‘messaging’ te activeren.
U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
De uitvoeringstermijn voor het verlenen van renovatieadvies, renovatiebegeleiding, technische ondersteuning vangt aan op 1 april 2018 en eindigt in principe op 30 juni 2019. Deze opdracht kan éénmalig en voor max. 1 jaar herhaald worden in onderling overleg met de opdrachtgever.
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!