Gemeente Houthalen-Helchteren
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Houthalen-Helchteren
Nationaal identificatienummer
GEM
Postadres
Pastorijstraat 30
Plaats
Houthalen-Helchteren
Postcode
3530
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bram Gabriëls
Telefoon
+32 11492000
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.houthalen-helchteren.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2347/4M/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2020/2347

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE222 - Arr. Maaseik

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voor de bedrijventerreinen Centrum-Zuid en Europark in Houthalen-Helchteren en het bedrijventerrein De Schacht in Heusden-Zolder werd er de afgelopen jaren al heel wat afzonderlijk onderzoek verricht. Uit deze studies (masterplan LET-Zuid, studiewerk OSA-KUL, pilootproject Terug in Omloop, revitaliseringsstudie Europark, RUP Mijnterrein Regionaal deel, …) blijkt duidelijk dat er nood is aan een revitaliseringsproject waarbij er via samenwerking en interactie tussen de bedrijventerreinen én via nieuwe realisatiemodellen tot een herstructurering gekomen wordt.
Ondertussen loopt ook het complex project Noord-Zuid Limburg (CP NZL) in opdrachtgeverschap van De Werkvennootschap en het Departement Omgeving, opgevat als een “geïntegreerd project” met maatschappelijke meerwaarde als inzet. Er wordt dus m.a.w. gelijktijdig nagedacht over nieuwe mobiliteit voor de regio als over transformaties van het stedelijk systeem, waaronder de bedrijventerreinen, om zo in staat te zijn grote maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Door het leggen van slimme koppelingen ontstaan er win-winsituaties en is er steeds minder sprake van een infrastructuurproject en steeds meer van een regioproject. Vandaar dat ook binnen het verkennend onderzoek NZL de problematiek van de drie bedrijventerreinen en mogelijke opgaves uitgebreid aan bod komen in de Ambitienota Noord-zuid Limburg, nl. ambitie 5: “Vanuit een duidelijke profilering versterkt Noord-Zuid Limburg de toekomstmogelijkheden voor de bedrijventerreinen en organiseert daarbij een betere ontsluiting en ruimtelijke inbedding.” De studie “Gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder” is om die reden ook mee opgenomen binnen de Winsten van het complex project Noord-Zuid Limburg, waarbij in voorafname van het definitieve project reeds initiatieven genomen worden die op korte termijn reeds uitvoering geven aan een aantal ambities van het project.
Het verbreden van de opgave van een infrastructuurproject tot een regioproject impliceert ook een andere blik op de realisatie ervan. Het creëren van meerwaarde in de brede regio zou andere belanghebbenden moeten overtuigen en aanzetten om ook initiatief te nemen als partners. Tijdens het verder onderzoek, dat uiteindelijk zal leiden tot een voorkeursalternatief, moet dus niet alleen een antwoord gevonden worden op wat de vraag is. Wie hiervoor verantwoordelijk is en op welke manier dit gebeurt, zullen eveneens moeten uitgeklaard worden. De resultaten van voorliggende gebiedsregie kunnen hier zeker een bijdrage aan leveren.
Het project “Gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren/Heusden-Zolder” wil bijgevolg de ambities van de gemeenten en het complex project Noord-Zuid Limburg combineren en ondersteunen door het in samenhang en geïntegreerd onderzoeken van de toekomst- en realisatiemogelijkheden van de bedrijventerreinen in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Het beoogt het initiëren van acties die de gewenste identiteit en/of herstructurering van elk terrein afzonderlijk ten goede komen, net als een duidelijker gezicht te geven aan de levendige bedrijvigheid in de gehele omgeving van de Noord-Zuid Limburg verbinding. Dit project wordt daarom ontwikkeld en gecoördineerd in nauwe interactie tussen de gemeenten, betrokken actoren - zoals de provincie en POM - en de Werkvennootschap. Om die samenwerking vorm te geven zijn er in het afgelopen jaar interviews gebeurd op de verschillende bedrijventerreinen en hebben er al enkele workshops plaatsgevonden in de maanden juli en september.
De opstart van het complex project Noord-Zuid Limburg bood en biedt ook in de toekomst een unieke kans om de krachten te bundelen om stapsgewijs de mogelijkheden van een gepaste ontsluiting, een economische revitalisering en ruimtelijke inbedding van de desbetreffende bestaande terreinen inzichtelijk te maken en desgewenst te realiseren.
We definiëren levendigheid van een bedrijf...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Teamsamenstelling  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste twee jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. Overzicht van maximaal 5 prestaties die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-06-2020

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   28-10-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349695
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22349499
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-06-2020