Rectificatie

Aanstelling ontwerper, Baarle-Hertog– Dr Govaertsplantsoen, BHD en Hoogstraten Venhoef

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DE ARK
Nationaal identificatienummer
BE 0403 773 287
Postadres
Campus Blairon 599
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14401100
E-mail
aankoop@arkwonen.be
Fax
+32 14401101

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arkwonen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling ontwerper, Baarle-Hertog– Dr Govaertsplantsoen, BHD en Hoogstraten Venhoef

Referentienummer: 2017-0117

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531908

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.8 Opening van de offertes
In plaats van:
Er is geen publieke opening van de offertes.
Te lezen:
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadzaal Datum: 28 november 2017 om 12.00 uur

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!