Aankondiging van een opdracht

Aanstellen architect voor het ontwerp van een uitbreiding van een woonzorgcentrum

Aanstellen architect voor het ontwerp van een uitbreiding van een woonzorgcentrum met 30 kamers, met een duurzame en permanente modulaire 3D-systeembouw in staal, inclusief een aantal voorbereidende infrastructuurwerken: sloop kerk, creatie nieuwe parkings, aanpassing nutsvoorzieningen, omgevingsaanleg

Publicatiedatum
30-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
't Pandje
Postadres
Mentenhoekstraat 4, 8870 Izegem, BE
Contactpunt(en)
Maarten DEJONGHE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De inschrijver voegt bij zijn offerte toe: een attest van de correcte betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en een attest correcte afhandeling fiscale verplichtingen (art. 63 KB 15/7/11)

Economische en financiële draagkracht

Minimale jaarlijkse omzet

Eventuele minimumeisen:

180.000 EUR
De architectuuropdrachten zijn op te geven exclusief stabiliteit en exclusief speciale technieken, tenzij deze door het architectuurbureau met eigen personeel gerealiseerd werden.
Ter staving zullen de omzetcijfers van de laatste 3 jaar opgegeven worden, opgedeeld per discipline.

Vakbekwaamheid

1. Minimale ervaring: de ontwerper moet een aantal relevante projecten voorleggen met toelichting. De relevantie wordt beoordeeld op basis van volgende criteria:
- projecten gerealiseerd met een beperkt budget.
- begrip van de behoeften van ouderen & personeel en de vertaling hiervan in het bouwplan
- gevoeligheid voor en implementatie van veiligheidseisen.
- projecten gerealiseerd in de gezondheidszorg, bij voorkeur ouderenzorg.
- uitbreiding op een bestaande site die operationeel moet blijven.
- Ervaring met permanente en duurzame modulaire 3D-systeembouw in staal.
2. Ingezet personeel en kwalificaties

Eventuele minimumeisen:

1. Minimale ervaring:
De ontwerper zal volgende referenties bij zijn inschrijving voegen:
3 referenties van de verwezenlijking van woonzorgcentra.
1 referentie die aantoont dat de architect momenteel een woonzorgcentrum bouwt.
1 referentie die aantoont dat de architect momenteel een dossier opmaakt voor de bouw van een woonzorgcentrum.
Voor alle referenties wordt volgende informatie bij de inschrijving gevoegd:
- bewijs van goede uitvoering, ondertekend door de bouwheer
- bruto oppervlakte van het project
- datum en levertijdtraject
- korte beschrijving van het project rekening houdend met eerder genoemde criteria
- min. 3 foto’s
Ter informatie wordt tevens een referentielijst gevraagd met alle projecten van de laatste 3 jaar.
2. Ingezet personeel en kwalificaties:
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklarende nota waarin aangetoond wordt dat, de ervaring met het opmaken van bestekken en het hanteren van de procedures conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, aanwezig is.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!