Rectificatie

Opdracht voor het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Filip Raymaekers
Telefoon
-
E-mail
f.raymaekers@vmm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmm.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286406

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken

Referentienummer: VMM-AIW_2017_S_0002_L-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Doel van de huidige opdracht is het creëren van draagvlak voor de verschillende projecten in het kader van het Stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de deelbekkens Munsterbeek, Demer I en II, Mombeek en Herk in het Demerbekken. In de opdracht moeten voorstudies en/of voorontwerpen van een deel van de opgenomen kosteneffectieve maatregelen opgemaakt worden.
De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:
- een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders… waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;
- voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529256

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 187-382904

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-10-2017
Te lezen:
07-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-10-2017
Te lezen:
07-11-2017

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!