Rectificatie

N363 Ichtegem: Ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht (kmpt 1,0 - 2,2)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Telefoon
+32 50248000
E-mail
guy.ameele@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321845

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N363 Ichtegem: Ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht (kmpt 1,0 - 2,2)

Referentienummer: AWV W-Vl-17/23_X30_N363_01-KC-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528733

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

art. 81 in het bestek wordt vervangen door bijgevoegd document 17_23 terechtwijzend bericht 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!