Aankondiging van een opdracht

STUDIEOPDRACHT "BOUWEN van ASSISTENTIEWONINGEN, Mulslaan 6 te 1820 Steenokkerzeel"

STUDIEOPDRACHT "BOUWEN van ASSISTENTIEWONINGEN, Mulslaan 6 te 1820 Steenokkerzeel"

Publicatiedatum
26-10-2016
Deadline
19-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INTERCOM. MIJ. VOOR DE RUIMT. ORDENING EN ECON. - SOC. EXP. HALLE - VILVOORDE (HAVILAND)
Postadres
Brusselsteenweg 617, 1730 Asse, BE
Contactpunt(en)
Schoonheydt Peggy

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie:

Eventuele minimumeisen:

1° Door een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient over de nodige knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid te beschikken voor de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht.

Eventuele minimumeisen:

1° door studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van diensten;
2° het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten van de perso(o)n(en) die belast zal (zullen) worden met de opdracht;
3° de lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particulier afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener;
4° op deze lijst worden minstens drie referenties aangeduid dewelke een gelijkaardig bouwprogramma (beschrijving van het vooropgesteld bouwprogramma) hebben.;
5° een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener voornemens is in onderaanneming te geven;
6° Een verklaring van de dienstverlener, waarbij hij verklaart dat minstens wekelijks één van de projectverantwoordelijken de werfvergadering stipt zal bijwonen en bovendien steeds zal aanwezig zijn tijdens cruciale bouwfazen;

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!