Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van CNG samengeperst gas voor motorvoertuigen in twee percelen en bijhorend tankkaartsysteem. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor het leveren van CNG samengeperst gas voor motorvoertuigen in twee percelen en bijhorend tankkaartsysteem.

Publicatiedatum
07-08-2015
Deadline
09-09-2015 om 09:15
Opdrachtcodes (CPV)
63712600 - Brandstofbevoorrading voor voertuigen
09100000 - Brandstoffen
09120000 - Gasvormige brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Nick Ramakers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die de overheid zelf zal opvragen). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de currentratio, acid ratio, brutomarge, nettorendabiliteit van het totaal activa voor belastingen en solvabiliteit berekenen.

Eventuele minimumeisen:

Jaarrekening

Vakbekwaamheid

* n.v.t. of later aan te reiken door VC
* Minimum drie referenties met betrekking gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren in het algemeen en voor welke overheidsinstelling in het bijzonder.
Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:
o de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);
o het begin en einde van de uitvoering
o de beknopte omschrijving van de opdracht (verschillende onderdelen);
o kostprijs.

Eventuele minimumeisen:

Attesten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!