Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZOTTEGEM - Campus KA BS - Design & Build

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
GO!
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip De Smet
Telefoon
+32 27909415
E-mail
philip.de.smet@g-o.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZOTTEGEM - Campus KA BS - Design & Build

Referentienummer: GO!-PPP095-3426/8004/GO/26301-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511252

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 079-175953

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM_3 27/04/2018 Bestek : PPP095-3426/8004/GO/26301 - Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZOTTEGEM - Campus KA BS - Design & Build Door een technisch euvel ontstaan bij publicatie van deze opdracht is het niet mogelijk om de kandidaatstelling in etendering digitaal te ondertekenen. (indieningsrapport) Wij verzoeken u aldus om uw kandidaatstelling op papier te ondertekenen cfr. het bestek , en de ondertekende documenten te uploaden. Door deze rectificatie zal de indieningsdatum ook verdaagd worden. Gelieve hiervoor het publicatiebericht van het erratumbericht te raadplegen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!