Aankondiging van een opdracht

BETREFFENDE VASTGESTELDE EN ADVIESOPDRACHTEN VAN EEN INGENIEUR IN STABILITEIT IN HET KADER VAN DIVERSE PROJECTEN VAN DE GEMEENTE ELSENE

De opdracht is een overheidsopdracht van diensten betreffende vastgestelde en adviesopdrachten van een ingenieur in stabiliteit in het kader van diverse projecten van de gemeente Elsene.
De opdracht van de ingenieur in stabiliteit heeft tot doel de haalbaarheid van het bouw- of renovatieproject te analyseren wat de structuur betreft. Hij verdeelt de lasten op het niveau van de verschillende dragende elementen van de structuur, met inachtneming van de EPB- en architectuurregelgeving.

o VASTGESTELDE OPDRACHTEN (POST 1 TOT 10)

De opdracht van de ingenieur in stabiliteit bestaat uit alle speciale berekeningen betreffende de stabiliteit (beton, staal, dragend metselwerk, …)
De opdracht is volledig en bestaat uit:
• de (tweetalige) voorstudie of studie van max. drie voorontwerpen met een tweetalige raming van de werken;
• het bijwonen van de coördinatievergaderingen in de loop van de uitwerking van het project;
• de projectstudie, inclusief eventuele verificaties en eventuele wijzigingen verschuldigd aan de dienst Stedenbouw, de DBDMH, de verzendingen van de technische fiches van het voorgestelde materiaal, enz. en de opmaak van het offertedossier met alle stabiliteitsplannen en/of plannen van speciale technieken, het tweetalige bijzonder bestek, de tweetalige meetstaat en de raming, rekening houdend met de opmerkingen van de projectveiligheidscoördinator;
• de vergelijkende studie van de offertes en voorstel voor de aanwijzing van de opdrachtnemer van de opdracht voor werken in tweevoud (+ informatiedrager);
• de opvolging van de uitvoering van de werken met de plannen met bordereaux, het nazicht van de plannen van de aannemer en van de berekeningsnota’s, de opmaak van de detailplannen van uitvoering op grote schaal, enz.;
• een voorbereidende vergadering aan het begin van de werken;
• de werfbezoeken en het bijwonen van de wekelijkse werfvergaderingen nodig voor de coördinatie van de werken gedurende de uitvoering en de leiding over de werken tijdens diezelfde periode;
• het nazicht van de technische fiches, de afrekeningen en de voortgangsstaten betreffende de posten stabiliteit en/of speciale technieken bij elke vraag om betaling van de aannemers, de voorlopige en de definitieve oplevering van de werken en de controle van de meetstaten voor het nazicht van de aangewende hoeveelheden;
• de indiening aan het einde van de werken van een volledig as-builtdossier.

o ADVIESOPDRACHTEN (POST 11 EN 12)

Deze opdrachten worden uitgevoerd op het niveau van de stabiliteit, met af en toedan bezoeken en adviezen hetzij over lopende werven, hetzij in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Elsene, hetzij in gebouwen die eigendom zijn van derden op het grondgebied van de gemeente Elsene, indien nodig vergezeld van een rapport en een berekeningsnota of een plan.

Publicatiedatum
24-10-2016
Deadline
16-11-2016 om 00:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elsene
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Morgane DELRUE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Louter door indiening van de offerte verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen van artikel 61, § 1 en § 2, van het KB van 15 juli 2011.
- Bijdragen voor sociale zekerheid
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Met het oog hierop gaat de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) de rekeningtoestand van de inschrijver jegens de instelling voor sociale zekerheid (RSZ) na.
Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt bij de offerte een attest gevoegd dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Fiscale verplichtingen
Kan in elk stadium van de procedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt bij de offerte een attest gevoegd dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, hij in orde is met zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Beroepsfout
Kan uitgesloten worden van deelname aan de opdracht, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de gemeente Elsene aannemelijk kan maken.

Vakbekwaamheid

Criterium nr. 1: Studietitel van de natuurlijke perso(o)n(en) belast met de dienstverlening.
Criterium nr. 2: De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt bewezen aan de hand van een lijst van de voornaamste diensten die de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
In te dienen documenten:
Criterium nr. 1: De identiteit van de perso(o)n(en) belast met de opdracht en een kopie van het diploma (de diploma’s).
Criterium nr. 2: De dienstverleningen worden bewezen door attesten die uitgereikt of medeondertekend zijn door de bevoegde instantie of, als de ontvanger een privé-aankoper is geweest, door een attest van de aankoper. De dienstverleningen kunnen worden bewezen aan de hand van een of meerdere attesten die samengeteld tegemoetkomen aan het vereiste niveau (100.000,00 EUR zbtw).

Eventuele minimumeisen:

Vereist niveau:
Criterium nr. 1: De inschrijver moet bewijzen dat de natuurlijke perso(o)n(en) belast met de uitvoering van de vastgestelde opdrachten en de adviesopdrachten houder(s) is (zijn) van een studietitel van burgerlijk ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur architect.
Criterium nr. 2: De inschrijver bewijst zijn ervaring aan de hand van de lijst van de voornaamste diensten die de afgelopen drie jaar werden verricht, met minstens een of meerdere referentie naar een gelijkaardige dienst met het voorwerp van de opdracht, nl. opdrachten van een ingenieur in stabiliteit over een doorlopende periode van één jaar voor een minimumbedrag van 100.000,00 EUR zbtw.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!