Aankondiging van een opdracht

Studie en coördinatie voor het bouwen van een Nederlandstalige basisschool gelegen Koning Albertlaan 213

Studie voor de bouw van een basisschool voor 2 cyclussen (2 cyclussen kleuterafdeling en 2 cyclussen Lagere afdeling)

Publicatiedatum
06-10-2016
Deadline
30-11-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 - Architectonische adviezen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Postadres
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Mariana Toaza

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
De inschrijver voegt bij zijn offerte, certificaten voor tenminste twee gelijksoortige studies uitgevoerd tijdens de drie laatste jaren (scholen, administratieve gebouwen en crèches) waarbij het bedrag de erelonen minimum EUR 350.000,00 excl. BTW bedragen.
* Een lijst en cv van de personen die specifiek opgedragen worden om tussen te komen in dit project. De namenlijst van de personen dient tenminste samengesteld te zijn met :
- 1 Architect,
- 1 Ingenieur in stabiliteit,
- 1 Ingenieur in speciale technieken,
- 1 Erkende EPB-raadgever,
- 1 coördinator in veiligheid-gezondheid van het niveau aangepast aan de opdracht en aan de omvang van de werken.
De inschrijver verzekert aan de Leidende Ambtenaar dat zijn specialiteiten voortdurend ter beschikking gesteld worden, gedurende de volledige duur van het ontwerp.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!