Aankondiging van een opdracht

Huis Van Winckel, opmaak masterplan en studie- en projectbegeleiding totaalrestauratie

Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het als monument beschermde Huis van Winckel, met inbegrip van CC Belgica. Opmaak van een beheersplan en de studie- en projectbegeleiding van totaalrestauratie en inrichtingswerken.

Publicatiedatum
25-10-2016
Deadline
07-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Dendermonde
Postadres
Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annelies Bryssinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De inschrijver voegt op straffe van nietigheid volgende documenten bij zijn inschrijving:
- bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten
- bewijs van verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’
Indien de inschrijving uit een samenwerkingsverband bestaat, worden de bovenstaande bewijzen voor elk van de partijen voorgelegd indien van toepassing.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

Vakbekwaamheid

* kader van het architectenbureau hetzij samenwerkingsverband op het vlak van restauratiewerken, bouwfysisch vooronderzoek, stabiliteit, technische installaties + een verklaring die waarborgt dat de ontwerpers, ingenieurs of andere specialisten binnen dit kader of samenwerkingsverband deze dienstenopdracht ook effectief zullen uitvoeren
* Minimaal 3 referenties * die sterk aanleunen bij de kenmerken van dit project. De referentieprojecten werden in de laatste 6 jaar voorlopig opgeleverd, waarbij minimaal 1 referentie niet ouder dan 3 jaar.
Op te geven elementen per referentie:
- samenvattende beschrijving van het referentieproject
- datum van oplevering
- identiteit van de opdrachtgever
- mate van betrokkenheid bij het referentieproject (eindverantwoordelijke, medecontractant, medewerker)
- Totaalbedrag van de eindafrekening van de werken.
* beroeps- en studiekwalificaties
- beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring van de leden van het architectenbureau hetzij samenwerkingsverband/onderaanneming, die voor dit dossier ingeschakeld zullen worden, algemeen en specifiek in de sector monumentenzorg;
- studiekwalificaties: opleidingen, aanvullende cursussen, seminaries, workshops, …, van de leden van het architectenbureau hetzij samenwerkingsverband die bijdragen in de vlotte ontwikkeling van dit project;
- de inschrijver toont zijn of haar algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht aan;
- de inschrijver maakt melding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren

Eventuele minimumeisen:

De projectleider dewelke voor de opdrachtnemer het aanspreekpunt naar het opdrachtgevend bestuur zal vormen door het hele traject beschikt over een diploma van een aanvullende opleiding/specialisatie monumentenzorg en heeft minimaal 5 jaar ervaring met restauratie ven beschermde monumenten. Indien de projectleider tijdens de loop van het project vervangen wordt zal de vervanger aan dezelfde kwalificaties voldoen en voorafgaand uitdrukkelijk goedgekeurd moeten worden door het opdrachtgevend bestuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!