Rectificatie

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK - Technisch Centrum Rodenbach
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
George Rodenbachlaan 29 - Receptie dienst
Plaats
Schaarbeek
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
RenovaS - Christopher Prevot
Telefoon
-
E-mail
cprevot@renovas.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://http://www.schaerbeek.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295095

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

Referentienummer: RenovaS-CQDPO 1-2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de bouw van een woningengebouw van sociale aard, van een ONE kinderdagverblijf en een collectieve moestuin op de percelen Jerusalemstraat 41-51 in een context met sterk stadskarakter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-507827

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM : - In de aankondiging van opdracht ( PUNT III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid) : LEZEN : " Een referentie over een project van voorzieningen die aan de kinderjaren worden gewijd (bedrag van de werken boven 800.000 € zonder btw" IN PLAATS VAN ... 8.000.000 € - In Het bestek (PUNT UEA, IV, C, 1b: vereiste referenties): idem, LEZEN "... 800.000 € zonder btw..." IN PLAATS VAN "... 8.000.000 €..."

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!