Rectificatie

Architectuuropdracht Draaibankstraat 98-110

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
Nationaal identificatienummer
BE0403.602.647
Postadres
Lijsterstraat 3
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Penders
Telefoon
+32 15207412
E-mail
kristof.penders@klemechelen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.klemechelen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294817

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuuropdracht Draaibankstraat 98-110

Referentienummer: KLEMO-2800-07-MEM-Draaibankstraat-F12_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71230000 - Organisatie van een architectenprijsvraag

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

`tran(-)` not found

II.1.4) Korte beschrijving

ideeënwedstrijd voor het aanduiden van een ontwerper voor een integrale architectuuropdracht (omgeving - architectuur) voor Draaibankstraat 98-110 te 2800 Mechelen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538434

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze documenten waren niet zichtbaar voor iedere gebruiker als bestekdocument, en daarom worden ze nu als begeleidend document opgeladen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!