Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst kleine architectuuropdrachten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Kempen vzw
Nationaal identificatienummer
0409.667.028
Postadres
Kleinhoefstraat 4
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kristel Verbeek
Telefoon
+32 14562310
E-mail
kristel.verbeek@thomasmore.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.thomasmore.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst kleine architectuuropdrachten

Referentienummer: Thomas More-PPP0JH-782/8001/TM/MMO/20-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De volgende jaren worden er op de verschillende vestigingen van de Thomas More Hogeschool diverse verbouwings- of inrichtingsprojecten gepland. Hiervoor wens de aanbestedende overheid dan ook een raamovereenkomst af te sluiten met bij voorkeur 2 of 3 dienstverleners per vzw :
* Thomas More Kempen vzw (= perceel 1 van deze raamovereenkomst)
* Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw (= perceel 2 van deze raamovereenkomst)
Iedere vzw heeft op zijn beurt enkele campussen.
Het is de bedoeling dat de gekozen dienstverleners snel kunnen reageren op aanvragen van de Thomas More Hogeschool en dat er voeling is met de regio, aangezien er ook met (mogelijk) plaatselijke aannemers zal moeten worden samengewerkt.
.
Extra bijlage: Missie-visie-strategie-waarden van Thomas More

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502501

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 021-044679

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

• De te downloaden documenten die beschikbaar zijn via doorklikken op de link van de 3P-cloud (bij te downloaden documenten in e-notification) worden mogelijk niet eenvoudig opgemerkt door potentiële kandidaten. Daarom besliste de aanbestedende overheid deze documenten ook nog eens apart te uploaden in e-notification zelf. Deze documenten zijn nu ook onmiddellijk zichtbaar bij de te downloaden documenten in e-notification. De inhoud is uiteraard identiek aan de documenten die terug te vinden zijn in de 3P-cloud link. De aanbestedende overheid wijst de kandidaten erop dat er verplicht rekening dient gehouden te worden met de inhoud van dit erratum (alsook met de inhoud van vorige 2 errata en met de inhoud van eventuele volgende errata) bij de kandidaatstelling voor dossier TM/MMO/2018-001.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!