Rectificatie

Opmaak projectnota voor de herinrichting verschillende kruispunten op de N156 - Langvoort/biezenhoed te Laakdel/Meerhout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246847
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287050

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287050

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak projectnota voor de herinrichting verschillende kruispunten op de N156 - Langvoort/biezenhoed te Laakdel/Meerhout

Referentienummer: AWV A'pen-X10/N156/6-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de opmaak van een projectnota voor de herinrichting van 2 kruispunten (N126/Geelsebaan x Meerhoutstraat te Laakdal en N126/Kiezel x N156/Biezenhoed te Meerhout) en een nieuwe ontsluiting van Langvoort op de N156 Biezenhoed - Nikelaan in Laakdal. De N156 zal als primaire II de voorrangsrichting worden op de verschillende kruisingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529889

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Wijzigingen aan het bestek: • P12, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P40, 3.4 Deel II - Omgevingsvergunning en definitief ontwerp “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de wapeningsplans en de nodige detailtekeningen;” wordt vervangen door: “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de nodige detailtekeningen;” Startnota en verslag RMC wordt toegevoegd

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Wijzigingen aan het bestek: • P12, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P40, 3.4 Deel II - Omgevingsvergunning en definitief ontwerp “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de wapeningsplans en de nodige detailtekeningen;” wordt vervangen door: “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de nodige detailtekeningen;” Startnota en verslag RMC worden toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!