Aankondiging van een opdracht

Aanstellen studieteam- Inbreiding en Renovatie Stedelijke Schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272000
E-mail
yves.vermaelen@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ruben Lauwers
Telefoon
+32 16272504
E-mail
ruben.lauwers@leuven.be
Fax
+32 16272955
Hoofdadres
www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1028/CI/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Yves Vermaelen
Telefoon
+32 16272540
E-mail
bestekken@leuven.be
Fax
+32 16272955
Hoofdadres
www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen studieteam- Inbreiding en Renovatie Stedelijke Schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee

Referentienummer:   dossier 17.057

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Parkschool, Geldenaaksebaan 18 te 3001 Leuven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp: aanstelling studieteam voor de renovatie en inbreiding van een stedelijke schoolcomplex.
De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht
inzake de studie en de opvolging van de werken, zoals beschreven in onderhavig bestek, voor de renovatie, vervangingsbouw en herinrichting van een schoolcomplex, op de site van de ParkPoort te Heverlee met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.
Voor deze opdracht wenst de aanbestedende overheid een multidisciplinair team aan te stellen
bestaande uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, en een EPB-verslaggever.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Architecturale en functionele waarde  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kostprijsbeheersing  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Projectmanagement  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het referentieproject Architectuur  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   Prijs (ereloonpercentage basisopdracht)  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   Prijs (EPB - milieuvergunningen - mobiliteitsstudie)  / Weging:   5

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   295

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
- In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het studieteam (dat door de dienstverlener wordt voorgesteld of de leden van de T.V. m.b.t. onderhavige opdracht) omvat minstens:
1 (ingenieur-)architect
1 stabiliteitsingenieur
1 ingenieur speciale technieken
Het voorgestelde studieteam kan uitgebreider zijn samengesteld en/of andere specialisaties omvatten, specifiek voor de opdracht.
1° Kwalificaties:
Van het studieteam worden volgende gegevens opgegeven:
1) Identiteit en taak: van de projectverantwoordelijke en de andere leden van het voorgestelde studieteam
2) Studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van het voorgestelde studieteam:
3) Beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector renovatie en nieuwbouw van duurzame gebouwen waarbij minimum 5 jaar voor de (ir) architect(en) en minimum 5 jaar voor de stabiliteitsingenieur(s) en ingenieur(s) speciale technieken vereist is.
2° Relevante referenties
- de (ir) architect – projectverantwoordelijke dient 3 relevante projecten in , opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar, met minstens 1 project dat voldoet aan één van de volgende voorwaarden
- nieuwbouwproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een oppervlakte van minstens 500 m².
- renovatieproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een bouwkost van 500.000 euro excl. btw en erelonen
- de stabiliteitsingenieur dient eveneens 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar
- min. 1 renovatie van min. 500.000 euro excl. btw en erelonen en min. 2 bouwlagen
- de ingenieur speciale technieken dient 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar
- min. 1 nieuwbouw volgens BEN (of passief) bouwmethode met een budget van min. 600.000 euro excl. btw en erelonen.
Daartoe verstrekt de (ir) architect/ de stabiliteitsingenieur/de ingenieur speciale technieken/… de volgende gegevens :
a. verantwoording van de keuze van het referentieproject.
b. beschrijving van de door hem/haar gekozen referentieproject
c. datum van oplevering;
d. naam en adres van de opdrachtgever;
e. beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
f. mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair.
g. attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever
Indien er geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
Er wordt een totaal van (max 2 A4 pagina’s per project) aanvaard voor de referenties. Overschrijding van deze hoeveelheid kan tot wering van de inschrijving leiden.
3° Gehandtekend bewijs van de samenwerking tussen de dienstverlener en alle leden van het studieteam.
De dienstverlener garandeert dat het door hem voorgestelde studieteam (waarvan de referenties en kwalificaties worden opgegeven) effectief de studie zullen uitvoeren en de werken zullen opvolgen. Dit wordt bevestigd door een gehandtekend bewijs dat door alle leden van het studieteam tegensprekelijk wordt ondertekend.
Wanneer tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht bepaalde teamleden wijzigen, dient dit voorgelegd te worden aan de opdrachtgever. Het nieuwe teamlid moet minstens dezelfde kwalifacties en referenties kunnen voorleggen. Enkel na goedkeuring van de opdrachtgever kan de opdracht verdergezet worden.

Eventuele minimumeisen:

- de inschrijver kan het gevraagde studieteam voorleggen en voegt bij zijn offerte:
1° het bewijs van de nodige kwalificaties (zoals aangegeven)
2° de referenties met de gevraagde gegevens (of motivatie)
3° gehandtekend bewijs van samenwerking

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-11-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   07-03-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   07-11-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

UITVOERINGSTERMIJN
Aan de inschrijver wordt gevraagd een planning toe te voegen aan zijn offerte, enerzijds van de ontwerpopdracht (dewelke de minimum termijn zoals opgegeven in het bestek nastreeft) als een tijdsinschatting van de fasering voor de werken zelf.
Deze zal mee beoordeeld worden in het gunningscriterium 'Projectmanagement'.
De dienstverlener dient het gevraagde af te leveren binnen de volgende termijnen:
-Voorontwerpdossier inclusief het schetsontwerp : binnen 130 kalenderdagen na aanstelling van de dienstverlener.
- Dossier voor het aanvragen van een omgevingsvergunning : binnen 40 kalenderdagen na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever.
- Volledig aanbestedingsdossier: binnen 125 kalenderdagen na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, en na het bekomen van een omgevingsvergunning.
PLAATSBEZOEK:
De inschrijver heeft de mogelijkheid om een plaatsbezoek uit te voeren. Dit bezoek zal doorgaan op 11 oktober 2017 om 13.00 uur, op volgend adres: Geldenaaksebaan 18, 3001 Heverlee. Hiervoor dient contact opgenomen worden met de leidend ambtenaar Ruben Lauwers (gegevens vooraan dit bestek).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!