Rectificatie

Aanstellen ontwerper voor karkas restauratie van de kapel, het passantenhuis van Nazareth en het Magdalenahospice

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
stad Brugge
Nationaal identificatienummer
BE 0207 528 035
Postadres
Burg 12
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sharon Swimberghe
Telefoon
+32 50448521
E-mail
sharon.swimberghe@brugge.be
Fax
+32 50344261

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.brugge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen ontwerper voor karkas restauratie van de kapel, het passantenhuis van Nazareth en het Magdalenahospice

Referentienummer: 1619

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505648

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
05-04-2018 10:00
Te lezen:
19-04-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 19 april 2018, 10.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!