Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vosselaar - St.Barbaraplein, ontwerper

Vosselaar - St.Barbaraplein, ontwerper

Publicatiedatum
04-10-2016
Deadline
07-11-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE ARK
Postadres
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 62 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
De niet-Belgische inschrijver dient dit attest zelf toe te voegen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
De niet-Belgische inschrijver dient dit attest zelf toe te voegen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
De niet-Belgische inschrijver dient dit attest zelf toe te voegen.
(Ingeval de offerte door een tijdelijke vereniging wordt ingediend: een éénsluidend afschrift van de overeenkomst tot oprichting van deze tijdelijke vereniging.)

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
(Ingeval de offerte door een tijdelijke vereniging wordt ingediend: alle leden van de tijdelijke vereniging)

Eventuele minimumeisen:

Zie bepalingen

Vakbekwaamheid

* Documenten zoals gevraagd in hoofdstuk "vormvereisten en beoordelingscriteria" in de bijlage "technische bepalingen".
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)n(en) die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
* Een afschrift van de diploma's van de perso(o)n(en) die de verantwoordelijkheid opnemen inzake onderhavige opdracht.
* Diploma/bewijs van coördinator ventilatieverslaggever van één of meerdere perso(o)n(en) die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam.

Eventuele minimumeisen:

Zie bepalingen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!