Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor het bouwen van polyvalent gebouw op site MPC Rozenweelde, te Sportlaan 20, 8211 Aartrijke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Rozenkrans VOC
Nationaal identificatienummer
0436.599.176_576472
Postadres
Albert 1 laan 54
Plaats
Oostduinkerke
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sylvie Lambrechts
Telefoon
+32 50542731
E-mail
Sylvie.lambrechts@rozenweelde.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.derozenkrans.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314445

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314445

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   vzw erkend door Vlaams Agentschap Personen met een handicap

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   administratieve dienten medisch pedagogisch Centrum VAPH

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Studieopdracht voor het bouwen van polyvalent gebouw op site MPC Rozenweelde, te Sportlaan 20, 8211 Aartrijke

Referentienummer:   Rozenkrans-20182-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het opdrachtgevend bestuur wenst met deze opdracht een ontwerper aan te stellen voor het bouwen van een polyvalent gebouw met 2 bouwlagen (gelijkvloers +1) van ongeveer 900 m² bruto op de site van Rozenweelde te Aartrijke. Ondersteunende diensten, 3 klaslokalen e.a. worden er in ondergebracht. Van de uiteindelijke opdrachtnemer wordt niet alleen verwacht dat hij de studieopdracht en de plannen maakt voor deze werken. Er wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij de begeleiding, coördinatie, de opvolging van de werken, stabiliteitsstudie, technieken, EPB verslaggeving en veiligheidscoördinatie op zich neemt.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE258 - Arr. Veurne

Voornaamste plaats van uitvoering:   Sportlaan 20, 8211 Aartrijke België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

studieopdracht voor het bouwen van polyvalent gebouw op site Rozenweelde te Aartrijke.
Het opdrachtgevend bestuur wenst met deze opdracht een ontwerper aan te stellen voor het bouwen van een polyvalent gebouw met 2 bouwlagen (gelijkvloers +1) van ongeveer 900 m² bruto op de site van Rozenweelde te Aartrijke.
Van de uiteindelijke opdrachtnemer wordt niet alleen verwacht dat hij de studieopdracht en de plannen maakt voor deze werken. Er wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij de begeleiding, coördinatie, de opvolging van de werken, stabiliteitsstudie, technieken, EPB verslaggeving en veiligheidscoördinatie op zich neemt.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-02-2019

Einde:   30-06-2021

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Indien nodig

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd aantal gegadigden:   1

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   kan besproken worden

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   bewijs van inschrijving bij de orde van architect/ ontwerper.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-08-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 19-09-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   01-09-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Thomas Bailleul HB advocaten
Postadres
Zuidstraat 58
Plaats
Veurne
Postcode
8630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
thomas.bailleul@hb-advocaten.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Thomas Bailleul HB advocaten
Postadres
Zuidstraat 58
Plaats
Oostduinkerke
Postcode
8630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
thomas.bailleul@hb-advocaten.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Thomas Bailleul HB advocaten
Postadres
Zuidstraat 58
Plaats
Oostduinkerke
Postcode
8630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
thomas.bailleul@hb-advocaten.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!