Rectificatie

Aanstellen van een ontwerpteam voor nieuwbouw / poortgebouw te Campus Geel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Kempen
Nationaal identificatienummer
0409.667.028_516778
Postadres
Kleinhoefstraat 4
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ilse Peleman
Telefoon
+32 497997989
E-mail
ilse.peleman@thomasmore.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.thomasmore.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314121

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een ontwerpteam voor nieuwbouw / poortgebouw te Campus Geel.

Referentienummer: Thomas More Kempen-TMK/MMO/2018-014-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het ontwerp van het gebouw en de omgevingsaanleg, de stabiliteitsstudie en de studie van de technieken. Andere deelaspecten vervat in de voorliggende opdracht zijn onder andere : opvolging van de uitvoering van de werken; adviesverlening voor aanstellen van aannemer(s) met bijhorend opmaak technische specificaties, beoordeling offertes,…

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519749

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-297463

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van een ontvangen vraag van een potentiële kandidaat werd ERRATUM 2 toegevoegd door de aanbestedende overheid. De potentiële kandidaten dienen VERPLICHT rekening te houden met de inhoud van dit document bij hun kandidaatstelling voor dit dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!