Rectificatie

Aanstelling ontwerpteam Bree Niskensstraat, 13 sociale appartementen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Cv Ons Dak
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maastrichtersteenweg 31
Plaats
Maaseik
Postcode
3680
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koen Van den Bruel
Telefoon
+32 89518401
E-mail
koen.vandenbruel@onsdak.be
Fax
+32 89563220

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onsdak.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling ontwerpteam Bree Niskensstraat, 13 sociale appartementen

Referentienummer: 2019-015

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506767

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Afdeling I - II.3 Communicatie Er werden bijkomende documenten ingelezen. Deze bijkomende documenten maken integraal deel uit van het dossier. De meest recente en aangevulde aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/127/OU/2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!