Rectificatie

Aanstelling ontwerpteam Bree Niskensstraat, 13 sociale appartementen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Cv Ons Dak
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maastrichtersteenweg 31
Plaats
Maaseik
Postcode
3680
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koen Van den Bruel
Telefoon
+32 89518401
E-mail
koen.vandenbruel@onsdak.be
Fax
+32 89563220

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onsdak.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling ontwerpteam Bree Niskensstraat, 13 sociale appartementen

Referentienummer: 2019-015

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506767

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Afdeling I - II.3 Communicatie Er werden bijkomende documenten ingelezen. Deze bijkomende documenten maken integraal deel uit van het dossier. De meest recente en aangevulde aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/127/OU/2019