Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor wegen- en rioleringswerken Keerbergen oost

Het betreft een overheidsopdracht van diensten voor het opstellen van de volledige studieopdracht voor wegenis- en rioleringswerken in het oostelijk deel van de gemeente Keerbergen: Lozenhoekstraat (deel), Korenbloemweg, Kapelstraat (deel), Heidestraat, Zwaluwweg, Vlieghavenlaan (deel), Nieuwstraat (deel), Oude Dijkstraat en Bollostraat (deel).
De opdracht is inclusief veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering.
De te verlenen diensten alsmede de hieraan verbonden uitvoeringstermijnen worden nader beschreven in bijlage.

Publicatiedatum
22-09-2016
Deadline
03-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Keerbergen
Postadres
Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Fabienne Verhoeven

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

Een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf met inbegrip van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat miniumum 3 burgerlijk ingenieurs of industrieel ingenieurs tewerkgesteld zijn binnen het bedrijf waaruit naargelang van de aard van de opdracht een keuze kan gemaakt worden voor een optimale samenstelling van het projectteam.
Minstens 3 referentieprojecten, beknopt voorgesteld, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 3 jaar en waarvan het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 3 miljoen euro bedraagt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!