Aankondiging van een opdracht

Aanstellen ontwerper voor onderhoudswerken aan diverse schoolgebouwen

De opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
Perceel 1: Kleuter- en lagere school Voortkapel, inclusief Polyvalente zaal
Perceel 2: Kleuter- en lagere school Heultje, inclusief bijgebouwen en buitenschoolse kinderopvang
Perceel 3: Teken- en muziekacademie Westerlo-centrum
De uit te voeren diensten omvatten;
* Alle percelen:
- het opmaken van een 'globaal investeringsplan' voor elke site waarin een analyse gemaakt wordt van de aanwezige gebouwinfrastructuur en de behoeften in de toekomst op lange termijn.
Vanuit deze analyse wordt een investeringprogramma opgesteld voor de komende 20 jaar. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 'dringende onderhoudswerken' en 'renovatiewerken op langere termijn'.
Het investeringsplan wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld, er dient voldoende tijd en aandacht voorzien te worden voor dialoog en besluitvorming. Bijzondere aandacht dient geboden voor een realistische fasering van de werken in functie van budgettaire middelen en hinderbeperking voor gebruikers.
Het investeringsplan dient eveneens zo opgesteld dat tijdig voldaan wordt aan de wettelijke reglementeringen, de evoluerende behoeften en dat maximaal gebruik kan gemaakt worden van de subsidiemogelijkheden geboden door subsidiërende (overheids)instanties.
- het opmaken van voorontwerp, ontwerp, uitvoeringsdossier, het voeren van de aanbesteding, de controle op de uitvoering en de administratieve afhandeling voor de 'dringende onderhoudswerken' van het investeringsplan.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het beschermde karakter van het 'dorpsgezicht Heultje' waarvan de gebouwen en bijgebouwen van de kleuterschool deel uitmaken. Bij de uitwerking van de opdracht dient dan ook rekening gehouden te worden met:
o de betreffende regelgeving en richtlijnen in verband met beschermd onroerend erfgoed, en de architecturale beperkingen die dat met zich meebrengt
o de subsidiemogelijkheden voor werken aan onroerend erfgoed, evenals de bijkomende administratieve verplichtingen
o de richtlijnen en afspraken vastgelegd in het toekomstige beheersplan voor 'dorpsgezicht Heultje', op het moment van aanbesteding is dit nog in opstartfase.
* Enkel perceel 1 & 2:
- het opmaken en indienen van een subsidieaanvraagdossier bij AGIOn, gebaseerd op de 'renovatiewerken op lange termijn' van het 'globaal investeringsplan'.

Publicatiedatum
26-10-2016
Deadline
16-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Westerlo
Postadres
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, BE
Contactpunt(en)
De heer Michiel Denolf

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Aangezien de aanbestedende overheid via elektronische middelen toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten binnen de grenzen van de voormelde artikelen de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken kandidaten of inschrijvers na te gaan, worden de inschrijvers ervan vrijgesteld de in die artikelen bedoelde inlichtingen en/of documenten met betrekking tot RSZ, BTW en faillissement en soortgelijke toestanden bij te voegen.
* Bevoegdheidsbewijs voor ondertekening van de offerte. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden zijn bekendgemaakt volstaat.

Economische en financiële draagkracht

*Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Vakbekwaamheid

* De inschrijver moet ervaring aantonen met verklaringen en referenties in scholenbouw met subsidies AGIOn, waarvan de aanbestedingsdatum van de concrete realisatie plaats vond in de laatste 5 jaar, namelijk een dossier waarbij de inschrijver de studieopdracht heeft uitgevoerd van een renovatie of nieuwbouw van een school. Eventueel ook een ‘beschermd gebouw’.
* De inschrijver duidt nominatief aan wie deel zal uitmaken van het projectteam om deze studieopdracht uit te voeren. Minimum 1 architect en minimum 1 bouwkundig ingenieur maken deel uit van dit team. De inschrijver geeft kopies van de diploma's van de leden van het projectteam op, aangevuld met de vermelding van de belangrijkste projecten, waaraan zij gedurende de drie laatste jaren hun medewerking aan hebben verleend.
De aangeduide mensen moeten ook effectief beschikbaar zijn en moeten effectief deze studieopdracht uitvoeren en de gevraagde documenten opstellen. Bij eventuele onbeschikbaarheid van de aangeduide uitvoerders door overmacht, moet de inschrijver vervangers aanduiden met een gelijkwaardige opleiding en diploma. Indien beroep wordt gedaan op onderaannemers dienen hun opdracht en hun kwalificaties eveneens nominatief meegedeeld te worden. Het is de inschrijver verboden, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde onderaannemers, tenzij na instemming van het opdrachtgevend bestuur op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag.
In ieder geval duidt de inschrijver een projectleider aan, die gedurende het ganse project zal fungeren als aanspreekpunt voor het opdrachtgevend bestuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!