Rectificatie

OPDRACHT PROJETCONTWERPER : BOUWEN VAN CONTROLECENTRUM VOOR HET TREINVERKEER EN OPERATIONEEL GEBOUW

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management Area Center
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23934
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Zakaria Taouil
Telefoon
+32 24325045
E-mail
zakaria.taouil@infrabel.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313735

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPDRACHT PROJETCONTWERPER : BOUWEN VAN CONTROLECENTRUM VOOR HET TREINVERKEER EN OPERATIONEEL GEBOUW

Referentienummer: I-I.CE-57/54/1/17/024.-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht van diensten voor de aanduiding van een multidisciplinair team dat optreedt als projectontwerper voor het ontwerp en de uitovering van het project bekend als "CCB" (Control Center Brussels) bestaande uit de realisatie van twee gebouwen voor het seinhuis van Brussel, het Railway Operations Center (ROC), verschillende controlekamers, de operationele diensten in verband met de exploitatie van het spoor verkeer en aanverwante diensten van de directive van Infrabel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524147

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 163-373389

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toegevoegde bijlagen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!