Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling intendant Vaartopia

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
Nationaal identificatienummer
AGSL
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272677
E-mail
agsl@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling intendant Vaartopia

Referentienummer:   2017IntendVaart

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   80.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71541000 - Bouwprojectenbeheer

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het AGSL coördineert in samenwerking met de directie cultuur en de dienst economie van de stad Leuven het project Vaartopia. Dit project staat voor de ontwikkeling van Vaartkom tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen.
De informatie hieronder en de bijlagen bij dit bestek vormen een introductie op het gehele project:
- Brochure ‘Vaartopia, de ontwikkeling van de Vaartkom tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen’ (juni 2016)
- Projectstructuur
- One-three-pager werkdocument
Daarnaast organiseert AGSL een infomoment, zoals beschreven in ‘II.12 Infomoment’, zodat de geïnteresseerden zich een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen op het project.
Vaartopia is
- de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke dynamiek in de Vaartkom door het creëren van een vibe, een sfeer van vrijhavens en broedplaatsen, van experiment en innovatie.
Wat gaan we doen
- Ruimte bieden in de Vaartkom voor spelers uit culturele en creatieve sectoren.
- Een breed spectrum van partners, gebruikers, bedrijven, organisaties uit culturele en creatieve sectoren versterken en aantrekken naar de Vaartkom.
- Ontmoetingen, co-creatie en kruisbestuiving stimuleren, met oog op een sterke maatschappelijke en economische meerwaarde en impact.
Wie gaat dit realiseren
- Vaartopia is een samenwerkings- en netwerkproject tussen alle betrokkenen, waaronder eigenaars van gebouwen, eindgebruikers, ankerinstituten en andere ambassadeurs, maar ook de lokale en Vlaamse overheid.
- Voortbouwen op wat al leeft, bestaande initiatieven en op projecten die bottom-up gegroeid zijn in de Vaartkom.
Ruimer kader
- Vaartopia geeft mee vorm aan de pijler ‘Creativity’ binnen Leuven MindGate met de Vaartkom als een fysiek epicentrum.
- Vaartopia draagt bij tot een meer leefbare en duurzame stad met een positieve impact op de stedelijke levenskwaliteit en het welzijn van bewoners en bezoekers.
Looptijd overeenkomst
De opdracht wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar. De opdracht start zo snel mogelijk, en start ten laatste op 1 januari 2018.
Indien nodig kan de opdracht na gunstige evaluatie driemaal voor telkens één jaar worden verlengd, met een maximum van 3 verlengingen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwalificatie, ervaring en referenties  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Visienota en plan van aanpak  / Weging:   30

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 173-354514

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2017IntendVaart

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanstelling intendant Vaartopia

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
PLOT – Ruimtelijk management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Middelweg 28
Plaats
Heverlee
NUTS-code
BE
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 468200175
E-mail
roel@ruimtelijkmanagement.be
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   80.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

VRAGEN:
Vragen over de opdracht en vragen over de procedure kunnen gesteld worden op volgend emailadres: vaartopia@leuven.be
De vragen dienen ten laatste op 22/09/2017 toe te komen op dit emailadres.
Belangrijk:
Eventuele wettigheidsbezwaren in verband met dit lastenboek moeten onverwijld en uiterlijk op diezelfde datum, met name 22/09/2017, per email en per aangetekend post gemeld worden aan de opdrachtgever en kunnen na het indienen van een offerte niet meer ingeroepen worden in rechte zo zij niet onverwijld en uiterlijk op bovenvermeld moment zijn medegedeeld door een inschrijver.
INFOMOMENT:
Het AGSL nodigt alle geïnteresseerden uit voor een infomoment over voorliggend bestek in het Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, op 28/09/2017.
Tijdens dit infomoment is er de mogelijkheid om plenair bijkomende vragen te stellen. De vragen en antwoorden zullen per email naar elke aanvrager van het lastenboek worden verstuurd.
Deze vragen en antwoorden zullen dan deel uitmaken van het lastenboek; inschrijvers dienen er dus rekening mee te houden.
Inschrijven voor dit infomoment is verplicht en gebeurt via volgend emailadres vaartopia@leuven.be
De inschrijving voor het infomoment dient ten laatste op 25/09/2017 toe te komen op dit emailadres.
PRESENTATIEMOMENT EN JURYGESPREK
De inschrijvers, die weerhouden worden na kwalitatieve selectie en voldoen aan de minimumverseisten voor beoordeling op de gunningscriteria zoals omschreven in ‘I.10 Gunningscriteria’, zullen hun offerte presenteren voor een jury. Tijdens deze presentatie legt de inschrijver de focus op de gunningscriteria ‘kwalificaties, ervaring en referenties’ en ‘visienota en plan van aanpak’ (zie bestek I.10. Gunningscriteria). Na de presentatie volgt een gesprek met de jury.
Dit presentatiemoment wordt door de opdrachtgever georganiseerd op 08/11/2017. De inschrijvers, die weerhouden worden na kwalitatieve selectie en voldoen aan de minimumverseisten voor beoordeling op de gunningscriteria zoals omschreven in ‘I.10 Gunningscriteria’, krijgen hiervoor een uitnodiging waarin het uur en de locatie van het presentatiemoment wordt meegedeeld.
Na het presentatiemoment en het jurygesprek wordt de definitieve beoordeling gemaakt.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-03-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!