Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen architect voor de gevelrenovatie van het gebouw van de Stedelijke academie voor schone kunsten op het grondgebied van Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aanstellen architect voor de gevelrenovatie van het gebouw van de Stedelijke academie voor schone kunsten op het grondgebied van Lier

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Lier
Postadres
Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw An Lammens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de aanbestedende overheid eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.

Vakbekwaamheid

De aanbestedende overheid stelt een ontwerper aan na een gemotiveerde selectie op basis van hun algemene en specifieke technische vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De aanbestedende overheid kiest de ontwerper(s), die het best aan de vereiste kwalificaties voldoe(t)n op basis van de hierna bepaalde criteria :
1° kwalificaties
a) studiekwalificaties : diploma’s en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers
b) beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector
2° Twee relevante referenties betreffende restauraties van beschermde monumenten of gebouwen opgenomen op de inventaris van onroerend erfgoed, waarbij de gevels onderdeel uitmaken van het restauratieproject, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar. Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens :
a) beschrijving van het referentieproject
b) proces verbaal van voorlopige oplevering
c) naam en adres van de opdrachtgever
d) beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven
e) mate van betrokkenheid bij het referentieproject : als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair
Indien bovenvermelde referenties niet zijn uitgevoerd voor een openbaar bestuur dienen er tevens twee referenties van bouwprojecten worden toegevoegd betreffende bouwwerken die zijn uitgevoerd door de ontwerper in opdracht van een openbaar bestuur. Dezelfde gegevens (van a tem e) moeten worden verstrekt van deze twee referentieprojecten.
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3° het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!