Aankondiging van een opdracht

Lijn 28/Lijn 50: Haalbaarheidsstudie - Opdracht van diensten - Open offerteaanvraag

Onderhavige studie vindt plaats in het kader van de aanleg binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van groene wegen voor snelle fietsverbindingen die het grondgebied doorkruisen en die beantwoorden aan de principes van het zgn. 'Groene Netwerk'.
De strategie van het Groene Netwerk werd uitgewerkt in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Een van de basisprincipes van het Groene Netwerk is dat de verschillende ruimtes op elkaar aansluiten en waar mogelijk deel uitmaken van een netwerk. De bedoeling van deze continuïteit is om de diensten van de verschillende ruimtes te versterken, volgens het principe dat het geheel meer is dan de som van de delen. Zo creëert men bijvoorbeeld breder aanbod voor wandelaars en zachte mobiliteit, bevordert men de biodiversiteit en geeft men de stad meer structuur, samenhang en duidelijkheid. Groenruimten mogen niet worden beschouwd als een aangenaam decor of als het visitekaartje van de stad, maar wel als een volwaardige stedelijke infrastructuur, net als het openbaar vervoer, technische netwerken, ziekenhuizen, scholen enz.
Spoorwegtaluds maken deel uit van dit groene netwerk en worden gekenmerkt door hun specifieke locatie in de stad (directe routes door wijken, zachte hellingen). Ze zijn dan ook bijzonder interessant voor de aanleg van wegen voor zachte mobiliteit.
Omdat zij ook een ecologische verbindingszone vormen, moet er gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen deze functie en de zachte mobiliteit.
Spoorlijnen 28 en 50 lijken bijzonder geschikt voor de uitvoering van een project van aanleg van groene wegen.
Het gaat om een opdracht met een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

Publicatiedatum
17-12-2014
Deadline
12-02-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

TOEGANGSRECHT (ART. 61-66 KB 15 JULI 2011)
Voor de offerten ingediend door tijdelijke verenigingen of feitelijke verenigingen zijn de bepalingen van deze afdeling ‘toegangsrecht’ individueel toepasselijk op alle deelnemers.
Impliciete verklaring op erewoord (art. 61, §4 KB ’11)
Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in de artikelen 61-66 KB 15 juli 2011.
Nazicht van de persoonlijke toestand door de aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht.
De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid in staat stellen de persoonlijke toestand van de kandidaten of inschrijvers te onderzoeken, zullen door deze aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn.
Gevolgen van het onderzoek
Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk.
Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft:
De inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
De buitenlandse inschrijvers, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
KWALITATIEVE SELECTIE (ART. 67-79 KB 15 JULI 2011)
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft:
De inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
De buitenlandse inschrijvers, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door:
het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s ;
een verklaring van zijn boekhouder betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.
De inschrijver wordt niet geselecteerd indien het bewijs van verzekering niet is bijgevoegd en indien blijkt dat het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren niet groter is dan 75.000€ excl. BTW

Eventuele minimumeisen:

De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door:
het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s ;
een verklaring van zijn boekhouder betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.
De inschrijver wordt niet geselecteerd indien het bewijs van verzekering niet is bijgevoegd en indien blijkt dat het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren niet groter is dan 75.000€ excl. BTW

Vakbekwaamheid

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
A. Technische bekwaamheid – Referenties
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
De inschrijver voegt bij zijn dossier 2 referenties met een attest van goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgever.
Deze referenties hebben betrekking op een haalbaarheidsstudie in het kader van een project van stedelijke mobiliteit.
De inschrijver legt aan de BH ten minste de volgende informatie voor met betrekking tot de referenties:
-een korte omschrijving van het doel van de haalbaarheidsstudie;
-de begroting incl. BTW van de haalbaarheidsstudie, met dien verstande dat enkel de referenties van de haalbaarheidsstudie waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan € 15.000 inclusief BTW in aanmerking zullen worden genomen;
-de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke bestemmelingen die hebben gehandeld als bouwheer.
De inschrijver of partner dient ook aan te tonen dat hij een leidende rol heeft gehad bij de volledige uitvoering van de haalbaarheidsstudie.
Om in aanmerking te worden genomen voor de beoordeling dienen de referenties gerealiseerd te zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavig publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van de offerte voltooid is.
B. Beroepsbekwaamheid
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht en technische bekwaamheid zullen onderworpen worden aan de analyse van de beroepsbekwaamheid.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de namen en studie- en beroepskwalificaties van de personen die belast zullen zijn met de uitvoering van de opdracht.
De BH vereist dat het team belast met de uitvoering van de opdracht ten minste bestaat uit:
- een projectleider (ingenieur en/of architect en/of landschapsarchitect) met ten minste 5 jaar ervaring. Deze ervaring moet blijken uit het feit dat ten minste één van de twee bovengenoemde referenties volledig door hem zijn uitgevoerd ;
- een stabiliteitsingenieur met ten minste 5 jaar ervaring ;
- een stabiliteitsingenieur met ten minste 5 jaar ervaring ;
- een erkend bodemsaneringsdeskundige in het Brussels Gewest.
Van de hierboven vernoemde personen heeft ten minste één persoon een goede kennis van het Nederlands en een andere persoon een goede kennis van het Frans of heeft ten minste één persoon zowel een goede kennis van het Nederlands en het Frans
Om de studie- en beroepskwalificaties aan te tonen voegt de inschrijver de nodige curriculum vitae bij zijn dossier.

Eventuele minimumeisen:

A. Technische bekwaamheid – Referenties
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
De inschrijver voegt bij zijn dossier 2 referenties met een attest van goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgever.
Deze referenties hebben betrekking op een haalbaarheidsstudie in het kader van een project van stedelijke mobiliteit.
De inschrijver legt aan de BH ten minste de volgende informatie voor met betrekking tot de referenties:
-een korte omschrijving van het doel van de haalbaarheidsstudie;
-de begroting incl. BTW van de haalbaarheidsstudie, met dien verstande dat enkel de referenties van de haalbaarheidsstudie waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan € 15.000 inclusief BTW in aanmerking zullen worden genomen;
-de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke bestemmelingen die hebben gehandeld als bouwheer.
De inschrijver of partner dient ook aan te tonen dat hij een leidende rol heeft gehad bij de volledige uitvoering van de haalbaarheidsstudie.
Om in aanmerking te worden genomen voor de beoordeling dienen de referenties gerealiseerd te zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavig publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van de offerte voltooid is.
B. Beroepsbekwaamheid
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht en technische bekwaamheid zullen onderworpen worden aan de analyse van de beroepsbekwaamheid.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de namen en studie- en beroepskwalificaties van de personen die belast zullen zijn met de uitvoering van de opdracht.
De BH vereist dat het team belast met de uitvoering van de opdracht ten minste bestaat uit:
- een projectleider (ingenieur en/of architect en/of landschapsarchitect) met ten minste 5 jaar ervaring. Deze ervaring moet blijken uit het feit dat ten minste één van de twee bovengenoemde referenties volledig door hem zijn uitgevoerd ;
- een stabiliteitsingenieur met ten minste 5 jaar ervaring ;
- een stabiliteitsingenieur met ten minste 5 jaar ervaring ;
- een erkend bodemsaneringsdeskundige in het Brussels Gewest.
Van de hierboven vernoemde personen heeft ten minste één persoon een goede kennis van het Nederlands en een andere persoon een goede kennis van het Frans of heeft ten minste één persoon zowel een goede kennis van het Nederlands en het Frans
Om de studie- en beroepskwalificaties aan te tonen voegt de inschrijver de nodige curriculum vitae bij zijn dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!