Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een studiebureau voor de dak-en gevelrenovatie en vochtproblematiek in de wijk Meuleveld

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ninove Welzijn cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Acaciastraat 1
Plaats
Ninove
Postcode
9400
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Leentje Cornelis
Telefoon
+32 54318660
E-mail
leentje.cornelis@ninovewelzijn.woonnet.be
Fax
+32 54327831

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.ninovewelzijn.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/15/ZO/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een studiebureau voor de dak-en gevelrenovatie en vochtproblematiek in de wijk Meuleveld

Referentienummer:   (4240)2017/003

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   wijk Meuleveld te Appelterre

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De SHM wenst in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten over te gaan tot selectie van de kandidaten voor het studieonderzoek, de voorbereidende werken en de opvolging van de werken voor de realisatie van het renovatiedossier ‘Daken, gevelrenovatie en vochtproblematiek’.
De werken vinden plaats in wooneenheden die deel uitmaken van het patrimonium van de opdrachtgever. Deze wooneenheden kunnen zowel appartementen, meergezinswoningen als individuele woonhuizen zijn (zie lijst patrimonium in bijlage).
De opdracht omvat de inventarisatie van alle problemen mbt de daken, de gevels en vocht, een analyse op basis van vaststellingen en onderzoeken, de voorstelling van een oplossing en aansluitend het ontwerpen van een gunningsopdracht die het nodige omvat om een aannemer te kunnen aanstellen inclusief de opvolging van de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   De kwalitatief beste offerte beoordeeld op basis van het ingediende voorbeelddossier  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn  / Weging:   20

Kostencriterium - Naam:   Ereloon: forfait + uurbarema indien bijkomende werken worden gevraagd.  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   03-12-2018

Einde:   03-02-2020

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

1. Aanduiding 'projectleider' die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht.
De projectleider dient minimum 4 jaar ervaring te hebben (incl. stage), waarvan de werfervaring een essentieel onderdeel vormt.
Hiertoe dienen volgende documenten bezorgd te worden:
1.1. studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten va nde ingenieurs/ontwerper(s) en eventuele onderaannemers
1.2. beroepskwalificaties: CV, met daarin een expliciete opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector
1.3. situering van de plaats dewelke deze persoon inneemt in de organisatiestructuur van het bureau.
De projectleider vormt de gegarandeerde 'trekker' van de opdracht, het enige aanspreekpunt en de contactpersoon voor de aanbestedende overheid, de persoon die instaat voor de coördinatie met eventuele externen in onderaanneming van de inschrijver en de persoon die de werfleiding op zicht neemt.
Uiteraard kan deze projectleider ondersteund worden door andere leden van het studiebureau. Bijkomende kwalificaties van de ondersteunende leden van het bureau kunnen aangetoond worden ter versterking van het algemene profiel van de kandidaten.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht, zonder enige schadeloosstelling, te verbreken indien de voorgestelde projectleider de opdracht de facto niet uitvoert of niet meer kan uitvoeren, zelfs in geval van overmacht, tenzij de goedkeuring werd gegeven tot de aanstelling van gelijkwaardig projectleider.
2. De ervaring van de inschrijver.
De inschrijver moet een aantal (min. 2 en max. 4) relevante referentieprojecten voorleggen, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in binnen- of buitenland, met inbegrip van processen-verbaal van de opleveringen van de werkzaamheden. In het bijzonder zal hij zijn ervaring aantonen inzake projecten waarbij de oplossingen van vocht/bouwproblematieken centraal staat.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de bezorgde informatie te controleren via contactopname met de opgegeven opdrachtgevers.
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3. Het gebruik van onderaannemers
De inschrijver kan beroep doen op onderaannemers. In dat geval dient vermeld welk gedeelte van de studieopdracht de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s). De nodige informatie m.b.t. studie- en beroepskwalificaties wordt bijgevoegd en hun aandeel (%) in de opdracht.
Het is van belang dat de gevraagde referentieprojecten zodanig gedocumenteerd worden dat een beroordeling van bovenstaande aspecten ernstig kan gebeuren. Er wordt gevraagd duidelijk plan- en beeldmateriaal toe te voegen, evenals een korte algemene toelichting van het project.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-11-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   30-03-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   30-11-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   Ninove Welzijn cvba, Acaciastraat 1 te 9400 Ninove

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist:
07/11/2017 om 13.30
Er zal de mogelijkheid zijn om twee woningen te bezichtigen nl.
- Rufin Pennestraat 3 (13u30)
- Leon Dauwstraat 10 (15u30)
De bewoners werden hiervan reeds op de hoogte gebracht.
Op basis van dit bezoek dient het plan van aanpak uitgewerkt te worden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-10-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!