Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten en Werken inzake weginrichtingen
Aankondiging van een opdracht

BMB/DPT-DPW/2016.1047

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten en Werken inzake weginrichtingen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir Eric Monami-Michaux, wnd. Directeur
Telefoon
+32 22042224
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bruxellesmobilite.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282713

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir Ingrid Parmentier
Telefoon
+32 22042004
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.bruxellesmobilite.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282713

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282713

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Administratieve Ondersteuning
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christel Straetemans, wnd Directeur
Telefoon
+32 22041625
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22042636
Hoofdadres
http://www.bruxellesmobilite.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282713

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit en Openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BMB/DPT-DPW/2016.1047

Referentienummer:   DAA-BMB/DPT-DPW/2016.1047-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht van projectontwerper met het oog op de herinrichting en heropwaardering van gevel tot gevel van de openbare ruimte op het Saincteletteplein, het bovenoppervlak van de bruggen aan Sainctelette en het Sainctelette- en Ijzerplein op het grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Molenbeek

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   720.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   De stedenbouwkundige, architecturale en landschappelijke meerwaarde van het project  / Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Functionaliteit  / Weging:   35

Kostencriterium - Naam:   De kwaliteit van de voorgestelde technische oplossingen, hun gevolgen voor de haalbaarheid van het project en zijn duurzaamheid, planning en budget  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Dans l'avis de marché publié le 23 juin 2017

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De looptijd vermeld punt II.2.7 is een minimale termijn en verbindt de aanbestedende overheid niet.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017
Opgelet wijziging in nederlandstalige tekst punt III.2.3): 2°... En bovendien dienen minstens TWEE van deze projecten uitgevoerd te zijn en het stadium van de voorlopige oplevering van de werken bereikt hebben ...

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 121-246239

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   12

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze aankondiging betreft een rechtzettend bericht en wijzigt een zin van de selectiecriteria in de nederlandstalige tekst punt III.2.3) van de aankondiging van de opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017.
De wijziging wordt vermeld punt III.1.3) van deze aankondiging: minstens 2 van de referentieprojecten dienen uitgevoerd te zijn en het stadium van de voorlopige
oplevering van de werken bereikt hebben.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Burgerlijke Rechtbanken
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Bij de Raad van State : - bestaat de mogelijkheid om tot 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing omtrent het al dan niet geselecteerd zijn, een beroep tot opschorting en met dringend karakter in te stellen ; - Heeft men 60 dagen tijd na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing omtrent het al dan niet geselecteerd zijn, voor een beroep tot nietigverklaring. Deze vormen van beroep moeten ingediend worden volgens de modaliteiten en termijnen die verduidelijkt worden in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-08-2017