Rectificatie

Aanstellen van een studiebureau voor de dak-en gevelrenovatie en vochtproblematiek in de wijk Meuleveld

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ninove Welzijn cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Acaciastraat 1
Plaats
Ninove
Postcode
9400
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Leentje Cornelis
Telefoon
+32 54318660
E-mail
leentje.cornelis@ninovewelzijn.woonnet.be
Fax
+32 54327831

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.ninovewelzijn.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een studiebureau voor de dak-en gevelrenovatie en vochtproblematiek in de wijk Meuleveld

Referentienummer: (4240)2017/003

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532645

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aangepaste versie "2017_11_14_Bestek - Model 3P" wordt ter beschikking gesteld. Aanpassing gunningscriterium 4: forfaitair bedrag -->coëfficiënt volgens Barema 2011 van de erelonen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!