Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwerpopdracht voor de creatie van een "Museum van de Kat" (Ph. Geluck) op de site van de "BIP", Koningstraat 2-4 te 1000 Brussel

1. Voorwerp van de opdracht
Deze opdracht heeft betrekking op:
De creatie van een "Museum van de Kat" (Ph. Geluck) op de site van de "BIP", Koningstraat 2-4 te 1000 Brussel.
Het gaat over een volledige ontwerpopdracht (architectuur, stabiliteit, speciale technieken) voor de 'casco'-creatie van een nieuw museum op de site met hergebruik of vervanging van het bestaande ‘1930’ gebouw.
De MSI is de bouwheer van deze studies en werken.
GBP: het gebouw ligt in een administratiegebied.
Erfgoed: al de gebouwen op de site zijn beschermd, behalve het gebouw "1930" ; de site ligt ook gedeeltelijk in een beschermingszone.
2. Inhoud van de opdracht
De opdracht omvat :
Schijf 1:
1a ° de nodige geïnformatiseerde opmetingen ;
1b ° het opstellen van de schetsen;
1c ° het opmaak van een programma van peilingen en proeven, opvolging van hun uitvoering en analyse van de resultaten (de kosten van deze peilingen en proeven zijn ten laste van de MSI);
1d ° de studies van voorontwerp opmaken;
1e ° de dossiers opmaken om vergunningen aan te vragen (stedenbouwkundige vergunning, erfgoedvergunning, milieuvergunning …);
1f ° het bestek en de gedetailleerde meetstaat opmaken evenals raming van de werken, post per post;
1g ° het ontwerp voorstellen en verdedigen voor het begeleidingscomité, de dienst Monumenten en Landschappen, de bouwheer, de overlegcommissie …;
1h ° een informatiebrochure samenstellen;
1i ° de rapporten opstellen van alle vergaderingen waaraan de dienstverlener deelneemt;
1j ° het vergunningsdossier aanpassen aan de eventuele opmerkingen die tijdens de procedure worden geformuleerd;
Schijf 2:
2a ° het mededingingsdossier opmaken (plannen, technische nota’s … met inbegrip van de uitvoeringsdetails) op basis waarvan de werken kunnen worden aanbesteed;
2b ° de analyse van de offertes die voor de uitvoering van de werken werden ingediend;
2c ° de bijstand bij de leiding over de werken;
2d ° het toezicht op de werken (de processen-verbaal van de werfvergaderingen worden opgemaakt in de taal van de aannemer van de werken);
2e ° de bijstand bij de voorlopige oplevering van de werken;
2f ° de bijstand bij de definitieve oplevering van de werken;
2g ° de controle van de planning en het budget voor de volledige duur van de opdracht;
Opmerking: de dossiers tot aanvraag van vergunningen, het mededingingsdossier en de informatiebrochure worden opgemaakt in het Nederlands en het Frans.
3. Bijzonderheden van de opdracht
Deze opdracht is een opdracht met schijven.
De eerste schijf is een vaste schijf en heeft betrekking op de punten 1a tot 1j supra.
De tweede schijf is een voorwaardelijke schijf en heeft betrekking op de punten 2a tot 2g supra.
De uitvoering van de voorwaardelijke schijf is afhankelijk van de resultaten van de studies die tijdens de vaste schijf worden uitgevoerd. De bouwheer behoudt zich het recht voor de voorwaardelijke schijf al dan niet te betekenen aan de opdrachtnemer. Deze laatste heeft geen enkel recht op enige schadeloosstelling of toeslag indien de voorwaardelijke schijf niet aan hem wordt betekend.
De bouwheer behoudt zich ook het recht voor de werken op te splitsen in verschillende delen waarvoor dan een afzonderlijk mededingingsdossier moet worden opgemaakt.
In dit geval heeft de dienstverlener geen enkel recht op bijkomende erelonen.
4. Aanbestedende overheid
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) wordt door de aangewezen leidend ambtenaar belast met de leiding over en de controle van de opdrachten die in dit bijzonder bestek worden beschreven. Voornoemd leidend ambtenaar is gemachtigd om alle richtlijnen te geven die de goede uitvoering van de opdracht mogelijk moeten maken.
5. Gunningswijze van de opdracht
Deze opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met Belgische en Europese bekendmaking.
8. Definities
In dit document dient te worden verstaan onder:
° Algemene aannemingsvoorwaarden of AAV: de algemene aannemingsvoorwaarden zoals gevoegd bij het koninklijk besluit van 26.09.1996.
° Bijzonder bestek: het bestek die zal worden gegeven aan geselecteerde candidaten tot inschrijving.
° Bouwheer of BH: MSI, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting nv, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel.
° Begeleidingscomité of BC: comité dat bestaat, naargelang het geval, uit vertegenwoordigers van de MSI nv, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de team Geluck. Dit comité ziet toe op de studies met betrekking tot het project in samenwerking met de bouwheer. Zo nodig worden zijn voorrechten vastgesteld in een uitvoeringsprotocol. De voorstellen van het genoemde comité kunnen echter niet in de plaats komen van de instructies van de bouwheer. Op verzoek van de bouwheer neemt de opdrachtnemer deel aan de vergaderingen van het begeleidingscomité.
° Kandidaat : de dienstverlener of de tijdelijke vereniging van dienstverleners die een kandidatuur heeft ingediend op basis van dit aankondiging van opdracht.
° Inschrijver : de dienstverlener of de tijdelijke vereniging van dienstverleners die een offerte zal indienen op basis van het bijzonder bestek.
° Opdrachtnemer: de inschrijver aan wie deze opdracht wordt gegund op basis van dit bijzonder bestek, zijn offerte en eventuele bijkomende documenten die tijdens de gunningsprocedure worden opgemaakt.
° Offerte: het geheel van de documenten, bestaande uit het offerteformulier dat de inschrijver naar behoren heeft ingevuld en de bijlagen waarvan de overlegging wordt geëist in dit bijzonder bestek.
Plaats van dienstverlening: Brussel

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht
Postadres
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer André Verstraeten

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINCK
Postadres
-
Titel
Ontwerpopdracht voor de creatie van een "Museum van de Kat" (Ph. Geluck) op de site van de "BIP", Koningstraat 2-4 te 1000 Brussel
Waarde
420000.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!