Rectificatie

EVERGEM - Nieuwbouw BS Het Molenschip ; Design & Build - Oproep tot aanvraag tot deelneming

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
0850.036.635_16739
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip De Smet.
Telefoon
+32 27909415
E-mail
philip.de.smet@g-o.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303848

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EVERGEM - Nieuwbouw BS Het Molenschip ; Design & Build - Oproep tot aanvraag tot deelneming

Referentienummer: GO!-21502/22723002/2018/3440/HDJ -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw basisschool Het Molenschip te Evergem. Het indicatieve bouwbudget is 3.5 mln. euro incl. BTW en erelonen.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510143

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een nieuw document "3440_ERRATUM_2.pdf" werd opgeladen op enotifcation, dit erratum is ook beschikbaar bij de opdrachtdocumenten in de 3P cloud via volgende link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3440/95/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!