Aankondiging van een opdracht

Restauratie en herstemming Speelhof - Fase1: Instandhoudingswerken en vooronderzoeken - Perceel 2: Materiaal-technische vooronderzoeken

Restauratie en herstemming Speelhof - Fase1: Instandhoudingswerken en vooronderzoeken - Perceel 2: Materiaal-technische vooronderzoeken

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
11-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Clerinx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, § 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

De criteria die bij selectie gehanteerd worden zijn de volgende:
1. studie- en beroepskwalificaties van de opdrachtnemer(s) en eventuele onderaannemers
• relevante beroepservaring in bouwhistorisch onderzoek van beschermde monumenten met opgave van het aantal jaren;
• relevante ervaring in materiaal-technisch onderzoek van beschermde monumenten met opgave van het aantal jaren;
• relevante ervaring in stabiliteitsonderzoek van beschermde monumenten met opgave van het aantal jaren;
2. minimaal 3 relevante referenties betreffende materiaal-technisch -en stabiliteitsonderzoek van be-schermde monumenten, tijdens de laatste vijf jaar in binnen- en buitenland en gestaafd door ge-tuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste referenties. Daartoe verstrekt de opdracht-nemer de volgende gegevens:
a) 1) beschrijving van het referentieproject
2) datum van uitvoering
3) naam en adres van de opdrachtgever
4) beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding
van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en de gedeelten
die desgevallend in onderaanneming werden gegeven
5) mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als
medewerker, dan wel als stagiair
b) indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de opdrachtnemer een grondige
motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3. het gedeelte van de studieopdracht dat de opdrachtnemer is in onderaanneming te geven, met
vermelding van de onderaannemer(s).
4. de inschrijvers mogen zich niet in een uitsluitingspositie bevinden:
• faillissement
• niet-naleving van de sociale of fiscale verplichtingen
5. moeten beschikken over voldoende financiële, economische en technische draagkracht

Eventuele minimumeisen:

idem

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!