Rectificatie

studieopdracht architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op de werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw
Nationaal identificatienummer
KSOM
Postadres
Jozef Calasanzstraat 2
Plaats
Mol
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Fran Weyns
Telefoon
+32 14313343
E-mail
fran.weyns@rozenbergmol.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ksom.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

studieopdracht architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op de werken

Referentienummer: 2018/ROZ/RE

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510210

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.1

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.9
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

- In deze eerste oproep moet nog geen ereloonvoorstel bezorgd worden - De gunningscriteria worden pas bij de tweede fase bekendgemaakt. - Volgende info kunnen we na overleg tussen de betrokken scholengemeenschappen geven: - De aan te leveren stukken in de tweede fase zullen beperkt blijven tot een schetsontwerp van het masterplan aangevuld met een visietekst. - Er is voor de geselecteerden die in de tweede fase een offerte indienen een vergoeding voorzien. Het bedrag van deze vergoeding zal in het bestek zijn opgenomen. - Het masterplan zal bestaan uit een aantal vernieuwbouwwerken en nieuwbouw. De werken zullen om praktische redenen gefaseerd gebeuren. Wellicht zullen de vernieuwbouwwerken eerst aangevat en afgewerkt worden omdat er daardoor een aantal extra lokalen kunnen worden gerealiseerd. Daarna pas zal eventueel afbraak (en tijdelijk verlies van een aantal lokalen) mogelijk zijn en kan aansluitend de realisatie van nieuwbouw doorgaan.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!