Aankondiging van een opdracht

BB2057 - Raamcontract voor het leveren van technische en administratieve bijstand voor projecten Automatisatie

Deze diensten hebben betrekking op het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp – of aanbestedingsprojecten en de ondersteuning tijdens de uitvoering van verschillende projecten in het kader van projecten Automatisatie.

Publicatiedatum
21-10-2016
Deadline
14-12-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322300 - Brugontwerpdiensten
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71334000 - Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Jeroen De Winter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 61 Uitsluitingsgronden
§4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
? voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
? voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
? en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.

Vakbekwaamheid

Art. 72 Technische bekwaamheid
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de het voorleggen van:
1. Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
Deze lijst bevat minstens 5 verschillende diensten uitgevoerd voor minstens 3 verschillende opdrachtgevers.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!