Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Opmaak beheeersplan Oud Gemeentehuis Overmere en Boerenkrijgpark + Ontwerp opwaardering Boerenkrijgpark - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Opmaak beheeersplan Oud Gemeentehuis Overmere en Boerenkrijgpark + Ontwerp opwaardering Boerenkrijgpark

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Berlare
Postadres
Dorp 22, 9290 Berlare, BE
Contactpunt(en)
De heer Kristof Van Peteghem

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15/07/2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's, met relevante minimumdekking voor dit project.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming
en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven, conform artikel 11.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet.
* Organogram van het bureau of het ontwerpteam (de inschrijver mag beroep doen op derden voor één of meerdere disciplines, maar is verplicht dit te vermelden in zijn offerte, waarbij de expertise van de onderaannemer dient aangetoond te worden).
Minstens de volgende expertise wordt opgenomen in het organigram:
o Architecturale discipline;
o Stabiliteitsstudie;
o Infrastructuur
* Individuele curriculum vitae van het team dat zal ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht Hierin worden relevante studie- en beroepskwalificaties opgenomen, conform artikel 11.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. .
Op basis van bovenvermelde stukken zal de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht worden beoordeeld, conform artikel 11.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!