Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Design & Build POPERINGE Rekhof - Nieuwbouw BS De Ster en secundaire Freinetafdeling

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
0850.036.635_16739
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
afdeling Infrastructuur
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen@g-o.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304440

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Design & Build POPERINGE Rekhof - Nieuwbouw BS De Ster en secundaire Freinetafdeling

Referentienummer: GO!-14702/28508001/2018/3460-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerp en bouw van een nieuwe scholen BS De Ster en secundaire Freinetafdeling te Rekhof Poperinge, dmv Design & Build-formule

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-508925

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zie bestek: 3.5.3 Minimumeisen betreffende de technische bekwaamheid OPMERKING: De inschrijver geeft aan bij het opgeven van de referentieprojecten, aan welke minimumeisen in onderstaande lijst is voldaan per referentieproject. Een cumul van eisen in één referentieproject is mogelijk maar de verantwoordelijkheid om dit duidelijk aan te tonen ligt bij de inschrijver. Er moet aan alle minimumeisen worden voldaan.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!