Rectificatie

Architectuurdiensten voor de bouw en de inrichting van een nieuw bpost mail center Charleroi New MC

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
bpost
Nationaal identificatienummer
0214.596.464_26604
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
Telefoon
+32 22765529
E-mail
luc.verschelden@bpost.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bpost.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310902

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuurdiensten voor de bouw en de inrichting van een nieuw bpost mail center Charleroi New MC

Referentienummer: bpost-2018-1-022-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Zie selectieleidraad deel 1 scope van de opdracht - 1 Inleiding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515877

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 106-242700

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden met betrekking tot dossier

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!