Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Studieopdracht voor het bouwen, renoveren en optimaliseren van infrastructuur op de site van het WZC Sint-Henricus te Rumbeke

Studieopdracht voor het bouwen, renoveren en optimaliseren van infrastructuur op de site van het WZC Sint-Henricus te Rumbeke

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Roeselare
Postadres
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Joachim Jonckheere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. De inschrijver dient hiervoor geen bijlages toe te voegen aan zijn kandidatuurstelling, de aanbestedende overheid zal dit verifiëren via de digitale toepassing Telemark (Digiflow).
* Uittreksel uit het strafregister van de inschrijver (natuurlijke persoon ofwel rechtspersoon ofwel tijdelijke vereniging). Dit uittreksel dient door de inschrijver toegevoegd te worden aan zijn kandidatuurstelling.

Economische en financiële draagkracht

1) een bewijs van verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.
2) de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, gecertificeerd door een erkend accountant of bedrijfsrevisor.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

3) de inschrijver geeft minstens 5 referenties in overheidsopdrachten op, waarvan minstens 2 in het kader van nieuwbouw- of renovatieopdrachten voor WZCa de afgelopen 3 jaar waarvan de bouwkost van deze 2 referenties voor WZCa minstens EUR 2 miljoen bedroeg en die beide minstens in de fase van voorlopige oplevering zitten. Van de 2 referenties van woonzorgcentra voegt de inschrijver een attest van goede uitvoering toe, die afgeleverd wordt door de opdrachtgever van het desbetreffende project.
Bij elke referentie voegt de inschrijver minstens volgende elementen:
- Naam project + korte omschrijving met de kerngegevens betreffende en de architecturale visie op het project
- De bouwheer + contactgegevens
- De raming of vooropgesteld budget + de effectieve kostprijs van het project
- Datum van oplevering
- Foto's van het project
4) minstens 1 referentie van de bouw van een grootkeuken (in WZCa of gelijkwaardig) die door de inschrijver de afgelopen 3 jaar werden uitgevoerd. De opgegeven referentie moet reeds voorlopig opgeleverd zijn. Van de opgegeven referentie voegt de inschrijver een attest van goede uitvoering toe, die afgeleverd wordt door de opdrachtgever van het desbetreffende project.
Bij de referentie voegt de inschrijver minstens volgende elementen:
- Naam project + korte omschrijving met de kerngegevens betreffende en de architecturale visie op het project
- De bouwheer + contactgegevens
- De raming of vooropgesteld budget + de effectieve kostrpijs van het project
- Datum van oplevering
- Foto's van het project
5) voorstelling van het volledige bureau alsook van de teamleden (mét portfolio)
6) bewijs van inschrijving bij de orde van architecten
7) bewijs van het kunnen werken met de BIM-toepassing (buildinginformationmanagement).

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!