Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling van een projectindiener voor de kinderdagverblijf van het OCMW van Schaarbeek.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Schaarbeek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boulevard Auguste Reyerslaan 70
Plaats
Bruxelles (Schaerbeek)
Postcode
1030
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Dativa Mukansabimana
Telefoon
+32 24355746
E-mail
dativa.mukansabimana@cpas-schaerbeek.be
Fax
+32 24355001

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.schaerbeek.be/nl/leven-schaarbeek/sociale-hulpverlening/ocmw-schaarbeek

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/172/QT/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling van een projectindiener voor de kinderdagverblijf van het OCMW van Schaarbeek.

Referentienummer:   MP4-201766

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Haachtsesteenweg 176 te 1030 Schaarbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft de gunning van een volledige architectuuropdracht (architectuur, speciale technieken en stabiliteit) voor de renovatie van een gebouw tot een crèche met 60 erkende opvangplaatsen.

Dit crècheproject richt zich in de eerste plaats tot de kinderen van de begunstigde burgers van het OCMW die bezig zijn met een project, het zoeken naar werk of opleiding of specifieke contracten hebben. In een context van schaarste aan opvangplaatsen, hebben deze behoeftige families het moeilijk om een opvangplaats te vinden (veel opvangvoorzieningen met overheidstarief zijn enkel toegankelijk voor ouders die werken en privévoorzieningen zijn financieel niet toegankelijk). Het gaat erom de vicieuze cirkel te doorbreken van geen crèche – geen project – geen crèche en mee te werken aan een emancipatie op sociaal en professioneel vlak.
Het gebouw in de Haachtsesteenweg 176 te 1030 Schaarbeek heeft een bruto bovengrondse oppervlakte van 1.169 m2 en een bruto ondergrondse oppervlakte van 544 m2. Er werd reeds een opmeting van het gebouw uitgevoerd.
Er heeft een voorafgaand onderzoek plaatsgevonden om enerzijds de gegevens betreffende het gebouw te verzamelen en de normen en reglementen die van toepassing zijn op het project en anderzijds een behoeftenplanning (functies en oppervlakken) op te stellen op basis van het geplande pedagogisch project. Bovendien werden er ook een organisatieschema van het gebouw en een eerste haalbaarheidsschets opgemaakt om de mogelijkheid van invoering van dit programma te controleren. Mits bepaalde voorwaarden, werd deze mogelijkheid bevestigd. Deze schets laat toe de reflectie van de kandidaten te starten, maar is slechts een afspiegeling van één manier van alle organisatiemanieren die de kandidaten in hun offerte kunnen voorstellen. Er zal dus aan de kandidaten die geselecteerd worden om een offerte in te dienen, gevraagd worden kennis te nemen van deze studie om hun eigen architectuurproject op te stellen.
Het project zal minimaal ‘laagenergie’ moeten zijn en zal ook, voor zover mogelijk een ruimere voorbeeldfunctie moeten vervullen op milieuvlak (water- en afvalbeheer, benutten van de daken, keuze van de materialen…).
Onder de verplichtingen die belangrijke uitdagingen voor het project zijn, merken we ook de volgende zaken op: het beheersen van de kosten en termijnen en op architecturaal vlak de noodzaak om buitenoppervlakken te creëren voor de kinderen en adequate oplossingen te vinden voor wat de (verticale en horizontale) circulaties en het aanbrengen van natuurlijk licht betreft.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Architecturale, technische en milieukwaliteit van de schets  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologie  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'
- Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een adequate bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en van de omzet van het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht is (bouw/renovatie van een crèche), betreffende de drie laatste beschikbare boekjaren in functie van de oprichtingsdatum van de onderneming of het begin van de activiteiten van de ondernemer, voor zover de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar is.

Eventuele minimumeisen:

2.Totale omzet moet minimaal EUR 400.000,00 bedragen voor elk van de geleverde boekjaren
2. Totale omzet van het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht is, van EUR 200.000,00 voor alle geleverde boekjaren.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Referenties:
De kandidaat stelt een lijst op met de voornaamste diensten (maximaal 5 voorbeelden) die in de loop van de afgelopen drie jaar geleverd werden door de ploegleden en met vermelding van het totale bedrag van de werken (excl. btw), het voorwerp van de prestatie, de datum van voorlopige of definitieve oplevering van het project (preciseren) en de publiek- of privaatrechtelijke bestemmeling (preciseren). De diensten worden bewezen door attesten uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde overheid indien het om een dienst bestemd voor openbare overheden gaat of wanneer de bestemming een privépersoon was, via een attest van deze persoon of, bij gebrek daaraan, eenvoudigweg door een verklaring van de verrichter van de diensten.
2. Gegadigde ploeg en vermelding van de studie- en beroepskwalificaties:
2.1. De architect is de verantwoordelijke van de samengestelde multidisciplinaire ploeg en vertegenwoordigt deze ploeg bij de aanbestedende overheid.
Elke gegadigde ploeg bestaat minstens uit een (natuurlijke of rechts-) persoon voor elk van de volgende drie disciplinegroepen: architectuur/energieprestatie (EPB)/akoestiek, speciale technieken, stabiliteit.
De kandidaat levert een samenvattende tabel met daarin de naam (natuurlijke of rechtspersoon) van de verschillende leden van de voorgestelde ploeg, hun specialiteitdomein(en) en of dit lid deelnemer of onderaannemer is.
2.2. Het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of de inschrijving in een lijst van een gelijkaardige officiële organisatie in een andere EU-lidstaat, van een of meerdere personen die deel uitmaken van de projectploeg (origineel attest of voor eensluidend verklaard afschrift dat maximaal een jaar oud is). De verplichte inschrijving bij de Orde van Architecten is niet van toepassing op de leden van de tijdelijke vereniging of van de groepering van inschrijvers die de stabiliteitsopdrachten en opdrachten in verband met speciale technieken uitvoeren.

Eventuele minimumeisen:

1. Eén referentie van een volledige architectuuropdracht betreffende de bouw of renovatie van een crèche waarvan het bedrag van de werken meer bedraagt dan EUR 1.000.000, excl. btw. Deze referentie maakt, naast de voornoemde elementen, het voorwerp uit van een nota van maximaal 4 A4-pagina’s met precisering van de aard van het gevoerde architectuurproject, de bruto-oppervlakte van de crèche, de aard van de uitgevoerde werken en eventuele gebruikte energiebesparende technieken. De nota wordt vergezeld van twee expliciete afbeeldingen (foto’s, plannen…) en
1. Eén referentie van een volledige architectuuropdracht die verschilt van de onder het vorige punt vermelde opdracht met minstens 1 van de 3 volgende kenmerken:
- project waarvan het bedrag van de werken minimaal EUR 1.000.000 excl. btw bedraagt
- project van de bouw of renovatie van een crèche zonder eis van een minimumbedrag
- laagenergie bouwproject
2.1. Minimaal één (natuurlijke of rechts-) persoon per disciplinegroep.
2.1. Studie- en beroepskwalificaties: minimaal een architect of ingenieur-architect als verantwoordelijke van de disciplinegroep architectuur/energieprestatie (EPB)/akoestiek, een ingenieur gespecialiseerd in speciale technieken als verantwoordelijke van de discipline speciale technieken en een ingenieur gespecialiseerd in stabiliteit als verantwoordelijke van de discipline stabiliteit).
2.1. Elk van deze profielen moet minstens 10 jaar beroepservaring hebben. Voor het energieprestatieluik: minimaal een erkenning als EPB-adviseur. Voor het akoestische luik: minimaal een curriculum vitae dat ervaring bewijst en een attest dat bewijst dat men een specifieke opleiding heeft gevolgd.

2.2. Een bewijs van ministens één persoon die deel uitmaakt van de gegadigde ploeg en die verantwoordelijk is voor de volledige opdracht ten aanzien van de aanbestedende overheid. Indien er onderaannemers deel uitmaken van de gegadigde ploeg, het bewijs van hun verbintenis tot deelname aan de opdracht.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   De beroepskwalificatie van architect en/of ingenieur-architect is vereist (zie hoger).

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Voor elke disciplinegroep (zie hogervermelde technische en beroepscapaciteiten), een fiche beschrijft (maximum 1 A4-pagina) en de volgende elementen: de naam (natuurlijke of rechtspersoon) van het betrokken ploeglid, zijn beroepsadres, de verantwoordelijke(en) belast met de uitvoering van de opdracht, het curriculum vitae van deze verantwoordelijke(n) met vermelding van de studiegetuigschriften en beroepservaring (toe te voegen), de kopie van het studiegetuigschrift, het niveau van de actieve en passieve kennis van het Nederlands en het Frans, de wijze van deelname aan deze opdracht (deelnemer of onderaannemer). Deze fiche moet getekend en gedateerd zijn door de betrokken verantwoordelijke(n).
De verantwoordelijke van de volledige opdracht is de aangestelde architect. Hij zal persoonlijk instaan voor de coördinatie van alle studies (met inbegrip van de studies betreffende speciale technieken en stabiliteit), voor de communica...(zie opdrachtdocumenten)

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-11-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 01-03-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   8

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Elke deelnemingsaanvraag wordt doorgegeven in de vorm van een origineel ondertekend papieren handgeschreven document op straffe van absolute nietigheid.
Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 21/11/2017 om 11.00 uur. Plaats van opening : Het OCMW van Schaarbeek, Reyerslaan 70 (zich melden aan het onthaal B).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-10-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!