Rectificatie

Aanstelling intendant Vaartopia

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
Nationaal identificatienummer
AGSL
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272677
E-mail
agsl@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling intendant Vaartopia

Referentienummer: 2017IntendVaart

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-527420

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het 'verslag infomoment' (vragen en antwoorden) is beschikbaar via de link in de aankondiging. Dit document werd ook verstuurd naar de aanvragers van het bestek. De inschrijvers dienen bij de opmaak van hun offerte rekening te houden met deze vragen en antwoorden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!