Rectificatie

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK - Technisch Centrum Rodenbach
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
George Rodenbachlaan 29 - Receptie dienst
Plaats
Schaarbeek
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
RenovaS - Christopher Prevot
Telefoon
-
E-mail
cprevot@renovas.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://http://www.schaerbeek.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295095

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

Referentienummer: RenovaS-CQDPO 1-2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de bouw van een woningengebouw van sociale aard, van een ONE kinderdagverblijf en een collectieve moestuin op de percelen Jerusalemstraat 41-51 in een context met sterk stadskarakter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-507967

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-04-2018
Te lezen:
04-05-2018

Overige nadere inlichtingen

Deze markt vereist een publicatie op Europees niveau, hetgeen werd vergeten te doen bij de publicatie van de aankondiging van de opdracht (ref.: RenovaS-CQDPO 1-2-F02). Bijgevolg werd een nieuwe publicatie uitgevoerd om de Europese publicatie te integreren (ref.: RenovaS-CQDPO 1-2 EUR-F02 1). Deze twee publicaties zijn gelijksoortig. Geen enkele wijziging werd gebracht ten opzichte van de eerste aankondiging van de opdracht. De laatste documenten die in het erratum voorkomen, blijven onveranderd. Gelieve nota te nemen dat de datum van indiening van kandidaturen wordt uitgesteld tot 04/05/2018 tot 12:00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!