Rectificatie

Mededingingsprocedure met onderhandelingen inzake de aanstelling van een ontwerpteam m.b.t. VIB HQ & BIO-INCUBATOR

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Instituut voor Biotechnologie vzw (VIB), voor naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ‘VIB Incubator nv’.
Nationaal identificatienummer
0455.666.770_16732
Postadres
Rijvisschestraat 120
Plaats
Gent
Postcode
9052
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mia Segaert
Telefoon
-
E-mail
mia.segaert@pmv.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vib.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mededingingsprocedure met onderhandelingen inzake de aanstelling van een ontwerpteam m.b.t. VIB HQ & BIO-INCUBATOR

Referentienummer: PMV-VIB HQ & BIO-INCUBATOR-D-2018-1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het VIB en PMV wensen middels deze opdracht te komen tot de aanstelling van een ontwerpteam door middel van een architectuurwedstrijd voor het ontwerp van de nieuwe hoofdzetel van het VIB met geïntegreerde BIO-incubator. Zie verder Selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526379

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403917

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Dit erratum heeft enkel tot doelstelling de nota van inlichtingen 01 en 02, dewelke reeds per email werden overgemaakt aan de geregistreerde kandidaten overeenkomstig de selectieleidraad, tevens op e-notification ter beschikking te stellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!