Rectificatie

Studieopdracht fietstunnel te Lier onder R16 naar Ranst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246811
E-mail
lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324280

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324280

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Studieopdracht fietstunnel te Lier onder R16 naar Ranst

Referentienummer: AWV A'pen-X10-R16-10_1M3D8E-18-58-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de volledige studie van de bouw van de fietstunnel onder de R16, met inbegrip van de toegangshellingen en de doortrekking naar het lokaal wegennet. De werken aan de tunnel en de toegangshellingen zijn ten laste van AWV, de werken van de doortrekking naar het lokaal wegennet zijn ten laste van de stad Lier.2. Daarenboven wordt ook de opmaak van een voorontwerp met inbegrip van start- en projectnota voor de herinrichting van het kruispunt R16 Ring Lier x N14 Lispersteenweg voorzien.Noot vooraf: Het dossier ligt op de grens van twee gemeenten. Indien hieronder “GBC” of “Gemeentelijke Begeleidingscommissie” vermeld wordt, wordt bedoeld: “IGBC” of InterGemeentelijke Begeleidingscommissie”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531769

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!