Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Rectificatie

Heraanleg stationsomgeving (Fiets-o-strade)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Nationaal identificatienummer
BE0207.509.724
Postadres
Lemanstraat 63
Plaats
Sint-Katelijne-Waver
Postcode
2860
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Elke Mariën
Telefoon
+32 15305025
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15305001

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sintkatelijnewaver.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg stationsomgeving (Fiets-o-strade)

Referentienummer: 422198

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233162 - Aanleggen van fietspad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521622

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra documenten toegevoegd