Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Rectificatie

Uitvoeren spoorwerken, wegenis, bovenleidingen en bekabelingen stationsomgeving Oostende

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Simon Lietaert
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281055

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitvoeren spoorwerken, wegenis, bovenleidingen en bekabelingen stationsomgeving Oostende

Referentienummer: De Lijn-PG0579-90524A-F05_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234121 - Werkzaamheden voor trambaan

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren van spoorwerken en aanliggende verhardingen en wegenis, deel bovenleidingen en bekabelingen in het kader van het project stationsomgeving Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525319

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 149-309100

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
29-08-2017
Te lezen:
05-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
29-08-2017
Te lezen:
05-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
TERECHTWIJZEND BERICHT VAN 25 JULI 2017 WORDT TOEGEVOEGD.
Te lezen:
TERECHTWIJZEND BERICHT VAN 23 AUGUSTUS 2017 WORDT TOEGEVOEGD.

Overige nadere inlichtingen

Het Terechtwijzend Bericht van 23 augustus 2017 wordt toegevoegd.