Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Rodenhuizedok zuid: heraanleg bevloering

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
05-12-2017
Deadline
16-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A
Plaats
Gent
Postcode
9042
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Mark Van den Bosch
E-mail
m.vandenbosch@havengent.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja