provincie Limburg
Rectificatie

Aanleg van een vispassage aan de Keyartmolen in Bree (Tongerlo)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
provincie Limburg
Nationaal identificatienummer
207725203
Postadres
Universiteitslaan 1
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stefan Kenis
Telefoon
+32 11237393
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11238111

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.limburg.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg van een vispassage aan de Keyartmolen in Bree (Tongerlo)

Referentienummer: 2019N048393

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518070

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver
In plaats van:
Zijn technische bekwaamheid toont de inschrijver aan door minstens 3 referenties van de laatste 5 jaar bij de offerte te voegen voor de bouw van een damwand met betonnen kesp.
Te lezen:
Zijn technische bekwaamheid toont de inschrijver aan door minstens 3 referenties van de laatste 5 jaar bij de offerte te voegen voor de bouw van een damwand.

Overige nadere inlichtingen

De gevraagde technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver wordt aangepast.