Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatie

Structureel onderhoud verhardingen op het district D311 - Brugge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Frederic Crabbe
Telefoon
+32 50248103
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291182

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Structureel onderhoud verhardingen op het district D311 - Brugge

Referentienummer: AWV W-Vl-17/52_X30/D311/22-gd-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Her uitvoeren van structurele onderhoudswerken aan de verhardingen gelegen op het districtsterrein van het district Brugge, Koning Albert I laan 293 - 8200 Brugge.
Deze opdracht omvat hoofdzakelijk :
- het affrezen van bestaande wegenis;
- het uitbreken van bestaande wegenis en lijnvormige elementen;
- het uitvoeren van kleine aanpassingswerken;
- het aanleggen van funderingen;
- het aanleggen van bitumineuze verhardingen;
- het aanleggen van verhardingen in beton;
- het aanleggen van trottoirbanden en kantstroken in beton;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534463

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbesteder of de ondernemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: - de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen; - een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. De ondernemer kan evenwel enkel aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn indien de vertraging of het nadeel dat hij heeft geleden, toe te schrijven is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de ondernemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen van deze nalatigheid, vertraging of feit kan verhalen. De ondernemer kan dan ook geen aanspraak maken op een andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht als de schorsing van de opdracht, de vertraging of de andere schadelijke gevolgen met name toe te schrijven zijn aan de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen. IPV de onderstaande tekst ( die mag dus geschrapt worden ) Schorsingen op bevel, onderbrekingen, vertragingen of dergelijke ten gevolge het laattijdig verplaatsen van nutsleidingen, kunnen nooit aanleiding geven tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.